Während des letzten Jahres

Best UPS Alle

Medienservis

Gezeigt: 1576 - 1600 von 1743

10/15/2001, E-Forum, e-kumenické forum ve Svatovítské katedrále
Praha, 15.října 2001 – Multireligiózní shromáždění, které se zítra v podvečer uskuteční ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě v rámci konference Forum 2000, budou moci prostřednictvím internetu sledovat lidé na celém světě. V přímém přenosu na internetových stránkách E-Fora, oficiální doprovodné akci Fora 2000, tak můžeme být svědky meditativního setkání představitelů křesťanství, hinduismu, buddhismu, islámu a judaismu. […]

10/10/2001, Pioneer, Fondy Pioneer Investments na slovenském trhu
Praha/Bratislava 10. října 2001 – Skupina fondů Pioneer Investments dnes vstoupila na slovenský trh s nabídkou tří podílových fondů zaměřených na investiční příležitosti v zahraničí. Podílové listy fondů Pioneer America Fund PLC, Pioneer European Equity Fund PLC a Pioneer Global Equity Fund PLC budou na Slovensku prodávány prostřednictvím sítě poboček Poľnobanky a sítě externích finančních poradců Allfinanz Holding. […]

10/08/2001, CME, Česká republika porušuje arbitrážní pravidla UNCITRAL
Londýn/Praha 7. října 2001 – Česká republika dosud nezaplatila společnosti CME částku 1 007 749 USD na úhradu nákladů arbitrážního řízení a nákladů na právní zastoupení CME před stockholmským arbitrážním tribunálem. Tím prokázala, že absolutně nerespektuje nejen stockholmský arbitrážní nález, ale také svůj vlastní slib, že nález bude ctít. Arbitrážní pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) ukládají okamžité zaplacení částky stanovené v arbitrážních nálezech. Byla to právě společnost CME, která ČR poskytla sedmidenní lhůtu na zaplacení částky dle arbitrážního nálezu. Namísto zaplacení však ČR v rozporu se svými povinnostmi využila poskytnuté lhůty k útokům na integritu obou zahraničních arbitrů. Podle názoru právních zástupců CME je postup České republiky hrubým porušením newyorské dohody z roku 1958. […]

10/02/2001, Knižní klub, "A co čtete dnes večer Vy?"
Praha 2. října 2001 – Největší české knižní nakladatelství společnost Euromedia hodlá zjistit, proč se lidé v České republice odklonili od četby knih k jiným aktivitám. Ve spolupráci s výzkumnou společností Taylor Nelson Sofres Factum připravuje Knižní klub rozsáhlý průzkum čtenářských zvyklostí české populace. Ten by měl poskytnout nebývale podrobnou databázi informací o vztahu českých čtenářů ke knihám a četbě obecně, zejména s ohledem na plnohodnotné využívání volného času. […]

10/01/2001, UPS, UPS očekává kvůli útokům v USA nižší zisky
Praha 1. října 2001 - Po zhodnocení dopadu tragických událostí v USA z 11. září tohoto roku oznámila kurýrní a zasilatelská společnost United Parcel Service (UPS) snížení předpokládaných zisků za třetí čtvrtletí. Ty se podle současného výhledu budou pohybovat od 45 do 48 centů za akcii oproti původnímu očekávání v rozsahu od 52 do 55 centů za akcii. […]

09/24/2001, KPNQwest/GTS, Dovolá se GTS spravedlnosti?
Praha 24. září 2001 - Podáním žaloby na společnost GTS CZECH neuváženě ohrozil Český Telecom všechny zákazníky, kteří využívají telekomunikačních služeb poskytovaných největším českým alternativním operátorem. Český Telecom tak znovu zneužil svého dominantního postavení na českém trhu telekomunikačních služeb. Žalobou z počátku září se Český Telecom snaží napadnout pravomocné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z 11. dubna 2001 o propojení sítí, se kterým nesouhlasí. Toto rozhodnutí však platně stanovilo podmínky vzájemného propojení mezi pevnými sítěmi GTS a Českého Telecomu. Společnost GTS se narozdíl od jiných alternativních operátorů odmítla podvolit diktátu dominantního operátora a nepřistoupila na jím předložený návrh podmínek propojení. Český Telecom se zřejmě neřídí rozhodnutím ČTÚ o propojení sítí a v rozporu s ním účtuje GTS za propojení ceny nad rámec poplatků stanovených regulačním orgánem. […]

09/21/2001, CME, Arbitrážní nálezy zveřejněny se souhlasem ČR a CME
Londýn/Praha 21. září 2001 – Společnost CME dnes s výslovným souhlasem příslušných českých orgánů zveřejnila úplné znění nálezů londýnského a stockholmského arbitrážního tribunálu ve sporech s Českou republikou v souvislosti s porušením dohod o vzájemné ochraně investic mezi ČR a USA a mezi ČR a Nizozemskem. Oba nálezy jsou přístupné v elektronické podobě jak česky, tak anglicky na internetové adrese http://www.cnts.cz/ včetně PDF souborů ke stažení. Ze zveřejněných textů vyplývá, že oba arbitrážní tribunály dospěly k závěru, že Česká republika porušila uzavřené bilaterální dohody. Narozdíl od stockholmské arbitráže, která rozhodla, že CME má obdržet přiměřenou tržní hodnotu investice CME do ČNTS, londýnská arbitráž žádnou kompenzaci Ronaldu Lauderovi nepřiznala. […]

09/17/2001, CME, CME: Prohrát se ctí
Praha 17. září 2001 - Fred T. Klinkhammer vyjádřil hluboké zklamání nad chováním české polické elity ohledně výsledku stockholmského arbitrážního řízení mezi Českou republikou a společností CME. Prezident a výkonný ředitel CME označil útok na profesionální integritu německého a amerického arbitra za absolutně zvrácený a znovu vyzývá české úřady k okamžitému souhlasu se zveřejněním úplného textu londýnského a stockholmského nálezu. Navíc Klinkhammer odmítl veřejné oznámení českých představitelů, že stockholmský nález ještě neobdrželi. Podle právních zástupců společnosti CME byl kompletní nález odfaxován Ministerstvu financí ČR minulý pátek dopoledne. […]

09/14/2001, CME, CME zvítězilo v mezinárodní arbitráži proti ČR: Česká republika shledána odpovědnou za ztráty CME v ČNTS.
Hamilton (Bermudy)/Praha 14. září 2001 – Společnost CME dnes oznámila, že na základě prokázaného porušení vzájemné dohody o ochraně investic mezi Nizozemím a Českou republikou rozhodl mezinárodní arbitrážní tribunál ve sporu s Českou republikou ve prospěch společnosti CME se sídlem v Nizozemí. Společnost CME vyvolala arbitrážní řízení s Českou republikou, když tvrdila, že aktivity ČR zásadním způsobem poškodily její investici do ČNTS jako výhradní servisní organizace TV NOVA, čímž ve svém důsledku způsobily úplnou ztrátu investice CME. Arbitrážní řízení probíhalo podle arbitrážních pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchod (UNCITRAL) od 23. dubna do 2. května 2001 ve Stockholmu před tříčlenným arbitrážním tribunálem složeným z jednoho německého, jednoho amerického a jednoho českého arbitra. Rozhodčí nález byl vydán dnešního dne. Na jeho základě již byl společnosti CME přiznán nárok na úhradu nákladů právního zastoupení a výdajů spojených s arbitrážním řízením ve výši 1 007 749,81 USD, kterou musí ČR ihned zaplatit. Své vlastní náklady ponese ČR sama. Vydané rozhodnutí je konečné a není proti němu přípustné odvolání. […]

09/13/2001, Pioneer, Pioneer Trust obnovuje obchodování
Společnost Pioneer česká investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 13. 9. 2001 bylo obnoveno vydávání a odkupování podílových listů balancovaného fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a. s. – otevřený podílový fond. Všechny transakce, které byly 12. 9. 2001 pozastaveny, budou zpracovány s cenou platnou pro den 13. 9. 2001. Klienti, kteří si budou přát změnit pokyn k transakci, podaný v den pozastavení obchodování, tak mohou učinit v sídle společnosti dne 13. 9. 2001. […]

09/12/2001, CME, Omlouvat se nebude ani ČNTS
Praha 12. září 2001 – Vrchní soud v Praze včera zásadně změnil dva rozsudky Městského soudu, původně umožňující publikaci těchto rozsudků formou inzerátů v denících Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá fronta dnes. ČNTS měla žalobcům CET 21 a AQS uhradit náklady tohoto zveřejnění. V odvolacím řízení Vrchní soud vyhověl námitkám ČNTS a nepřiznal žalujícím společnostem právo na omluvu ze strany ČNTS. Stejně jako v případě arbitráže Ronalda Laudera proti České republice nebyl žalující straně přiznán nárok na úhradu nákladů řízení a právního zastoupení. […]

09/12/2001, Pioneer, Pioneer Trust pozastavuje obchodování
Pioneer česká investiční společnost, a.s. oznamuje, že od 12. 9. 2001 pozastavuje obchodování, přijímání žádostí o odkup a vydávání podílových listů balancovaného fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond. […]

09/11/2001, Pioneer, Globální nástup Pioneer Investments
BOSTON, DUBLIN, MILÁN, MNICHOV, […]

09/07/2001, CME, Ronald Lauder nemá důvod k omluvě
Praha 7. září 2001 – Fred T. Klinkhammer dnes odmítl výzvy k omluvě Ronalda S. Laudera České republice, které zazněly z úst Vladimíra Železného a některých českých politiků. Jediné, čeho se R. S. Lauder dopustil, byla snaha chránit svá osobní práva. Jako soukromý americký investor měl k takovému postupu právo podle dohody o vzájemné ochraně investic mezi USA a Českou republikou poté, co „Česká republika porušila svou povinnost zdržet se svévolných a diskriminujících kroků“ proti jeho investicím a společnosti. […]

09/06/2001, CME, Městský soud: CET 21 musí vyrovnat dluh vůči ČNTS
Praha 6. září 2001- Městský soud v Praze uložil koncem minulého měsíce platebním rozkazem společnosti CET 21, aby zaplatila společnosti ČNTS v přepočtu více než 177 milionů korun za nevyúčtované a nevrácené finanční zálohy na nákup práv k užití děl (televizních pořadů). ČNTS poskytovala společnosti CET 21 tyto zálohy v různých měnách od listopadu 1998 do května 1999, tedy v době, kdy se ještě na základě Smlouvy o spolupráci mezi oběma firmami podílela na vysílání TV NOVA. Od této smlouvy však v srpnu 1999 společnost CET 21 jednostranně odstoupila. Přijaté zálohy ve výši 4,164 milionu dolarů, 88,4 tisíc marek a 15,553 milionů korun však společnost CET 21 nikdy řádně nezúčtovala a práva k dílům nakoupeným z prostředků ČNTS na ČNTS také nikdy nepřevedla. Pro nesplnění výzvy ČNTS k vrácení příslušné částky do 12. 5. 2000 jí musí CET 21 podle rozhodnutí soudu od následujícího dne uhradit z poskytnutých záloh rovněž úroky z prodlení ve výši 10 % ročně a náklady řízení přesahující částku 1,2 milionu korun. […]

09/05/2001, CME, Arbitráž rozhodla ve prospěch České republiky
Hamilton (Bermudy)/Praha 5. září 2001 - Společnost Central European Media Enterprises potvrdila, že v souvislosti s nároky vznesenými Ronaldem S. Lauderem vůči ČR kvůli znehodnocení investice společnosti CME do ČNTS rozhodl mezinárodní arbitrážní tribunál ve prospěch České republiky. Arbitrážní řízení ve sporu o možném porušení vzájemné dohody o ochraně investic mezi USA a ČR probíhalo před tříčlenným arbitrážním tribunálem podle arbitrážních pravidel komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) v Londýně od 5. do 12. března 2001. Arbitrážní nález byl vydán včera. Právním zástupcům R. S. Laudera však dosud nebyl doručen. […]

09/05/2001, Winterthur pojišťovna, Pojišťovna Winterthur: Významný nárůst v oblasti životního pojištění
Praha 5. září 2001 - Akciová společnost Winterthur pojišťovna oznámila, že v prvním pololetí 2001 došlo k nárůstu jí předepsaného pojistného v životním pojištění o 93%. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostlo předepsané pojistné v absolutních číslech z 206,5 milionů korun na 398 milionů. V důsledku daňového zvýhodnění životního pojištění vzrostla nová obchodní produkce v tomto segmentu o 131%. Počet uzavřených životních pojistek se v porovnávaném období zvýšil z 35 270 na 47 677. Tato dynamika růstu řadí společnost Winterthur pojišťovna v oblasti životního pojištění mezi pět nejrychleji se rozvíjejících pojišťovacích ústavů. S účinností od 1. září 2001 došlo se souhlasem Ministerstva financí ČR k již dříve ohlášenému převodu smluv týkajících se neživotního pojištění klientů pojišťovny Winterthur na pojišťovnu Kooperativa. Pojišťovna Winterthur se tak od 1. července letošního roku specializuje výhradně na životní pojištění. […]

09/02/2001, Svaz minerálních vod, Studie Evropské komise potvrdila výhodnost používání nevratných PET obalů
Praha/Brusel 2. září 2001 - Evropská komise v rámci přípravy novelizace směrnice o obalech a obalových odpadech zpracovala studii nákladů a výhod plynoucích z opakovaného použití a recyklace různých typů obalů a obalových materiálů. Studie konstatuje, že PET obaly jsou nejvhodnějším obalem na nápoje jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Současně konstatuje, že vratné obaly nejsou výhodnější než nevratné PET obaly. Hlavním důvodem je především zjištění, že i na krátké přepravní vzdálenosti je z hlediska životního prostředí užívání vratných skleněných obalů třikrát až čtyřikrát škodlivější. […]

08/28/2001, CME, Historický palác Železných zablokován
Praha 28. srpna 2001 – Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil předběžným opatřením akciové společnosti Thunovská, aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v Thunovské ulici číslo 22 na pražské Malé Straně. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory omezil dispozici s těmito nemovitostmi v hodnotě více než 64,6 milionů korun, které před převodem do společnosti Thunovská původně patřily manželům Železným. Vladimír Železný dosud částku 23,35 milionů USD s příslušenstvím, jejíž úhradu mu předepsal amsterodamský arbitrážní tribunál, nezaplatil. Aktuální výše jeho dluhu vůči CME činí 27,731 milionů USD. […]

08/26/2001, CME, Rakouský soud považuje rozhodčí nález proti Železnému za vykonatelný
Praha/Salzburg 26. srpna 2001 – Krajský soud v Salzburgu shledal rozsudek amsterodamského arbitrážního tribunálu proti Vladimíru Železnému za vykonatelný na rakouském území. S ohledem na to nechal minulý čtvrtek soudními exekutory zajistit čtyři cenné obrazy, které jsou součástí výstavy „Český kubismus“ v galerii moderního umění Ruppertinum v Salzburgu. Obrazy Emily Filly „Žena s korály“ (1915), „Zátiší s lahví s terpentýnem“ (1914), Bohumila Kubišty „Překážka“ (1913) a Václava Špály „Zátiší“ (1913) byly Železným, zřejmě s cílem vyhnout se splnění finančních závazků vůči CME plynoucích ze sankcí uvalených na něj amsterodamským arbitrážním tribunálem, převedeny do majetku Galerie Zlatá husa. Hodnota zajištěných obrazů se odhaduje na 10 až 20 milionů korun. Zajištěné obrazy mohou až do 7. října 2001, kdy výstava končí, zůstat její součástí. Pokud Železný neuhradí společnosti CME dlužnou částku, která k dnešnímu dni činí včetně sankčního úroku z prodlení více než 27, 725 milionu dolarů, budou po skončení výstavy převzaty do soudní úschovy až do aukce, na níž budou vydraženy s cílem alespoň částečně uspokojit pohledávku CME za Vladimírem Železným. […]

08/24/2001, CME, Sídlo Železných v Sibeliově ulici obstaveno
Praha 24. srpna 2001 – Česká justice pokračuje důsledně v zajišťování movitého i nemovitého majetku, z jehož prodeje má být uspokojena pohledávka společnosti CME za Vladimírem Železným v miliardové výši. Kvůli důvodným pochybnostem o charakteru převodů majetku Vladimíra Železného a jeho bývalé ženy Marty nařídil Obvodní soud pro Prahu 6 akciové společnosti Sibeliova předběžným opatřením, aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v Sibeliově ulici v pražských Střešovicích. Hodnota zajištěných nemovitostí se odhaduje na téměř 40 milionů korun. Vladimír Železný tyto nemovitosti i po rozvodu se svou ženou Martou dosud zjevně používá k soukromým účelům. […]

08/23/2001, CME, Zlatá husa v Dlouhé obstavena
Praha 23. srpna 2001 – Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil předběžným opatřením akciové společnosti Anser Aureus (lat. Zlatá husa), aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v pražské Dlouhé ulici. Kromě pozemků zde tato společnost vlastní mimo jiné také dům č.p. 616. Zde je mimo kanceláří Vladimíra Železného umístěna také sbírka obrazů, kterou do nadace Železný zřejmě účelově vložil. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory omezil dispozici s nemovitostmi v hodnotě více než 78 milionů korun, které před převodem do společnosti Anser Aureus původně patřily Železnému. Ten dosud částku 23,35 milionů USD s příslušenstvím, k jejíž úhradě byl amsterodamským tribunálem pravomocně odsouzen, nezaplatil. Včetně úroků z prodlení dluží Železný společnosti CME k dnešnímu dni včetně úroků z prodlení více než 27,71 milionů dolarů (http://www.cnts.cz/). […]

08/14/2001, CME, Železný není generálním ředitelem
Praha 14. srpna 2001 – Tvrzení Vladimíra Železného o tom, že je dosud ještě stále generálním ředitelem ČNTS s ohledem na neplatné okamžité zrušení jeho pracovního poměru ze strany ČNTS, je nepravdivé. Vyplývá to z rozsudku Městského soudu v Praze z 27. června 2001, v jehož odůvodnění se jednoznačně uvádí, že pracovní poměr Železného k ČNTS vůbec nevznikl a nemohl být tudíž ani okamžitě zrušen. Rozhodnutí ve svém důsledku znamená, že se Železný, který si pracovní smlouvu podepsal sám jako zaměstnanec i zaměstnavatel, nemůže domáhat náhrady ušlého výdělku v řádu desítek milionů korun, jak veřejně tvrdil. Proti rozsudku Městského soudu není odvolání přípustné. […]

08/10/2001, Laboratoire Fournier, Společnost Fournier stahuje Cholstat® z českého trhu
Praha 10. srpna 2001 – V souvislosti s výskytem závažné svalové slabosti zejména v případech, kdy byl Cerivastatin užíván v kombinaci s Gemfibrozilem, oznámila před dvěma dny společnost Bayer své rozhodnutí o stažení Cerivastatinu, léku pro snižování cholesterolu, ve všech dostupných dávkováních z trhu. Japonského trhu se stahování netýká, protože na něm Gemfibrozil není dostupný.V návaznosti na tento krok se společnost Fournier, která v České republice tento lék distribuuje pod obchodním názvem Cholstat, rozhodla stáhnout jej z českého trhu. Současně vydala doporučení všem lékařům k ukončení léčby tímto lékem s tím, že nová léčba nemá být zahajována. V této souvislosti zřídila společnost Fournier pro lékaře i pacienty bezplatnou telefonickou informační linku s číslem 0800 31 31 21. […]

08/03/2001, CME, U soudu s odvoláním neuspěla ani Železná
Praha 3. srpna 2001 – Odvolací Městský soud v Praze potvrdil původní usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6, který 12. března nařídil předběžné opatření proti bývalé manželce generálního ředitele televize Nova Vladimíra Železného v souvislosti s výkonem rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory. Žalovaná Marta Železná je tak podle Městského soudu povinna zdržet se zcizení nebo zatížení movitých věcí, které jí připadly v rámci rozvodového řízení s Vladimírem Železným. […]Seite:
Vorherige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Nächste 

Tisková verze

Möchten Sie Presseberichte von uns erhalten?


Real Time Web Analytics