Während des letzten Jahres

Best UPS Alle

Medienservis

Gezeigt: 1701 - 1725 von 1743

03/20/2000, CME, Hokej na Radě!
Praha 20. března 2000 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ve svém tiskovém prohlášení z 16. března 2000 podle všeho záměrně nepravdivě informovala Českou tiskovou kancelář. Ve svém prohlášení k inzerátům ČNTS z minulého týdne totiž Rada uvádí, že zadavatelé inzerátu záměrně klamou veřejnost, když údajně tvrdí, že Rada může divákům umožnit sledování hokejového mistrovství. Žádné takové tvrzení se ale v inzerátu neobjevuje. Rada tak znovu dala najevo svou neobjektivitu a podjatost, když Českou tiskovou kancelář informovala o něčem, co není pravda. […]

03/16/2000, CME, Česká republika čelí další arbitrážní žalobě
Praha/Amsterodam 16. března 2000 – Nizozemská společnost CME Czech Republic B.V. dnes oznámila, že zahájila arbitrážní řízení proti České republice. Právě tato společnost vlastní 99% podíl v ČNTS. Stejně jako v případě arbitráže, kterou proti ČR vede Ronald Lauder, otevřela CME arbitrážní spor s Českou republikou na základě smlouvy o ochraně investic uzavřené mezi ČR a Nizozemím. […]

01/03/2000, CME, CME a Lauder: Šance na úspěch se zvýšily
Praha/Londýn/New York 3. ledna 2000 – Své vyhlídky na úspěch v mezinárodních arbitrážních sporech hodnotí jejich zahraniční účastníci společnost CME a její majoritní akcionář Ronald Lauder optimističtěji než kdykoliv předtím. Valná hromada CET 21 konaná za nezvyklých bezpečnostních opatření dnes totiž schválila zvýšení základního jmění v této společnosti podle schématu schváleného Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání před vánočními svátky. Podle názoru zástupců CME se tak znovu potvrdilo nespravedlivé zacházení se zahraničním investorem. […]

12/15/1999, CME, Akcie CME s novým symbolem
Hamilton (Bermudy)/Praha 15. prosince 1999 – Sloučené akcie společnosti Central European Media Enterprises jsou od dnešního dne na americké elektronické burze NASDAQ obchodovány pod novým dočasným symbolem „CETVD“. Sloučení akcií v poměru 8:1 schválila včera valná hromada společnosti. Žádný návrh na odkoupení většího množství akcií CME nebyl valné hromadě předložen. Ruský mediální magnát Vladimír Gusinskij se valné hromady na Bermudách nezúčastnil. Veškeré návrhy předložené valné hromadě byly schváleny většinou hlasů. […]

12/14/1999, CME, Valná hromada CME schválila sloučení akcií
Hamilton (Bermudy)/Praha 14. prosince 1999 – Valná hromada společnosti Central European Media Enterprises dnes schválila návrh na sloučení akcií společnosti CME v poměru 1 nová akcie ku 8 starým. Akcie CME kotované na americké elektronické burze NASDAQ pod zkratkou CETV budou tedy obchodovány i nadále. Veškeré návrhy předložené valné hromadě byly schváleny většinou hlasů. Žádné další návrhy mimo ohlášenou agendu jednání nebyly předloženy k diskusi. […]

11/30/1999, CME, Pravé podpisy v nepravý čas
Praha 30. listopadu 1999 – Odborný posudek soudního znalce prokázal, že nejméně sedm smluv mezi ČNTS a CET 21 vykazuje takové znaky, které opravňovaly ČNTS k podání trestního oznámení k Policii ČR pro podezření ze spáchání trestných činů zneužívání informací v obchodním styku, poškozování cizích práv a porušování povinností při správě cizího majetku. Podezření se mimo jiné opírá o výrok soudního znalce, ze kterého lze dovodit, že dotčené smlouvy byly uzavřeny v jiném období než naznačuje na smlouvách uvedené datum jejich vzniku s cílem znevýhodnit ČNTS ve vzájemném vztahu s CET 21. Hlavními podezřelými jsou kromě Vladimíra Železného, bývalého jednatele a generálního ředitele ČNTS, také Vladimír Venclík a Josef Alan jako jednatelé CET 21 v období údajného uzavření smluv. […]

11/22/1999, CME, Železný dezinformuje veřejnost
Praha/Londýn 22. listopadu 1999 – V souvislosti s tím, že se ruský mediální magnát Vladimir Gusinskij měl stát přibližně 30procentním akcionářem společnosti CME, informoval mluvčí většinového vlastníka CET 21 Roman Bajčan včera o tom, že tak Ronald S. Lauder ztratil kontrolu nad CME. Tato informace se však nezakládá na pravdě ani na veřejně dostupných informacích na internetových stranách burzovního dohledu USA, americké Securities and Exchange Commission na adrese: […]

11/18/1999, CME, Porušuje Železný trvale své závazky?
Praha 18. listopadu 1999 – Společnost CME, majoritní vlastník ČNTS, dnes předložila Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a Stálé komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR své vyjádření k návrhu CET 21 na změnu licence. CME se o další předložené žádosti, která se má týkat navýšení základního jmění ve společnosti CET 21, dozvěděla až z vystoupení předsedy Rady Josefa Josefíka v Radiožurnálu 16. 11. 1999. Vladimír Železný informaci potvrdil ve svém rozhovoru pro deník Právo, který byl uveřejněn ve stejný den. Podle názoru CME je takový právní úkon zřejmě neplatný. […]

11/12/1999, CME, CME nenamítá nic proti zveřejnění
Praha 12. listopadu 1999 – Společnost CME oznámila, že není proti zveřejnění obsahu rozhodnutí o předběžném opatření v arbitrážním sporu CME s Vladimírem Železným. Tím také vyzvala Železného, aby svým souhlasem poskytnout české veřejnosti plné znění textu opatření předešel dohadům v souvislosti s možnou účelovou interpretací jednou či druhou stranou. Rozhodnutí arbitrážního tribunálu Železného mimo jiné zavazuje, aby učinil kroky, které povedou k znovuobnovení právního postavení ČNTS vůči CET 21. Provedení takových kroků je plně v moci držitele většinového podílu v CET 21, jejího jednatele a generálního ředitele Vladimíra Železného. Úkony, které musí Železný provést, mají povahu obchodního vedení společnosti. Ty podle zákona nevyžadují ke svému schválení větší než nadpoloviční kontrolu nad společností CET 21. Vladimír Železný není ani vzdor svým včerejším výrokům nikterak omezen v možnosti seznámit společnost CET 21 se zněním arbitrážního rozhodnutí. […]

11/11/1999, CME, Arbitrážní tribunál ve Stockholmu rozhodl
Praha 11. listopadu 1999 - Arbitrážní tribunál, který zasedal ve sporu mezi společností CME a Vladimírem Železným ve Stockholmu, včera vynesl výrok, kterým vyhověl žádosti CME o vydání předběžného opatření v plném rozsahu. […]

11/08/1999, CME, Inzerát upozorňuje na možná rizika
Praha/Washington 8. listopadu 1999 – Na žádost svých akcionářů dnes umístila společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) do amerických deníků „The New York Times“ a „The Washington Post“ celostránkové inzeráty. V textu je obsažena výzva k mezinárodním finančním kruhům, aby dobře zvážily své eventuální investice do České republiky. […]

11/02/1999, CME, Spor CME versus Železný výjimečně ve Švédsku
Praha/Stockholm 2. listopadu 1999 - Předběžné arbitrážní slyšení ve sporu společnosti CME a Vladimíra Železného dnes proběhlo ve Stockholmu. Místo jednání zvolili rozhodci ad hoc se souhlasem účastníků sporu. Nicméně je podle smlouvy pravidelným místem konání arbitrážních jednání holandský Amsterodam. Rozhodčí tribunál tvoří Pierre A. Karrer (CH) nominovaný CME, Pavel Dobiáš (CZ) na návrh Vladimíra Železného a předseda, vybraný rozhodci obou stran, Kaj Hobér (S). […]

10/13/1999, CME, Železný skutečně porušil zákon
Praha 13. října 1999 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil 6. října České nezávislé televizní společnosti (ČNTS) ve správním řízení pokutu ve výši jednoho milionu korun za stanovení různých cenových podmínek pro sponzorování časomíry na TV NOVA. ÚOHS tak potvrdil, že došlo ke zneužití monopolního postavení TV NOVA a ke zvýhodnění zadavatele reklamy na minerální vodu Korunní. Úřad přijal rozhodnutí o uložení pokuty i přesto, že ČNTS doložila, že existence smluv a z jejich realizace plynoucí poškozování jiných soutěžitelů bylo způsobeno bezprecedentním zneužitím pravomocí bývalého jednatele a generálního ředitele ČNTS Vladimíra Železného. Společnost ČNTS se proti rozhodnutí ÚOHS v zákonem stanoveném termínu odvolala. […]

10/05/1999, CME, Železný nerespektuje nařízení mezinárodního arbitrážního soudu
Praha 5. října 1999 – Společnost CME Media Enterprises B.V. dnes oznámila, že Vladimír Železný porušil nařízení mezinárodního arbitrážního soudu, aby zaplatil 190 tisíc dolarů jako podíl na nákladech arbitrážního řízení, které proti němu vede CME. […]

09/29/1999, CME, K fúzi mezi CME a SBS nedojde
Praha 29. září 1999 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. včera oznámila uzavření vzájemné dohody se společností SBS Broadcasting o ukončení jednání o možném sloučení obou společností, k němuž mělo dojít koncem roku. SBS zaplatí CME za odstoupení od smlouvy částku 8,25 milionů dolarů. […]

09/20/1999, CME, Železný hlasovat nesmí!
Praha 20. září 1999 – Krajský obchodní soud v Praze nařídil v pátek předběžné opatření, kterým ukládá Vladimíru Železnému jednoznačnou povinnost zdržet se hlasování o navyšování základního jmění na zítřejší valné hromadě společnosti CET 21 ve prospěch jiného subjektu. Zákaz hlasovat se týká dosud nepřevzatého Železného závazku k novému vkladu do společnosti ve výši šesti milionů korun. Tím soud prakticky zabránil nekontrolovanému převodu licence na vysílání TV NOVA na jiný subjekt, o který se Železný po svém odvolání z funkce generálního ředitele a jednatele ČNTS zjevně pokoušel. […]

09/09/1999, CME, Na 215 lidí přišlo o práci Česká lekce zahraničním investorům
Praha 9. září 1999 - Česká nezávislá televizní společnost dnes oznámila spolu se CME, svým majoritním vlastníkem, že s okamžitou platností zastavuje veškeré technické a produkční aktivity. Tento krok je reakcí na opakované odmítnutí Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání zabývat se zjevným porušováním licenčních podmínek k vysílání TV NOVA ze strany CET 21 a Vladimíra Železného. Ukončení pracovního poměru 215 pracovníků ČNTS se odehrává důsledně v souladu s ustanoveními zákoníku práce. […]

09/02/1999, CME, Smírné řešení sporu o TV NOVA v dohledu
Praha 2. září 1999 – V souvislosti s právě probíhajícím navýšením základního jmění společnosti CET 21 navrhla společnost CME, majoritní vlastník ČNTS, smírné řešení sporu o TV NOVA. Podle usnesení valné hromady CET 21 z 23. 8. 1999 se má navýšit její základní jmění o deset milionů Kč. V prvním kole upisování převzali závazky k novému vkladu všichni stávající společníci CET 21 s výjimkou Vladimíra Železného a České spořitelny. Společnost CME, jako společník CET 21, nabídla, že zbývající částku 6,125 mil. Kč upíše v plné výši. Tímto peněžitým vkladem by došlo k navýšení jejího podílu v CET 21 na 61,5 % a tudíž k vyřešení stávajícího sporu. […]

09/01/1999, CME, Spor s ČR povede za Ronalda S. Laudera bývalý právní poradce prezidenta Clintona
Praha 1. září 1999 – Podle části II, článku 5, Rozhodčích pravidel komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) dnes jmenoval Ronald S. Lauder bývalého právního poradce amerického prezidenta Clintona Lloyda N. Cutlera rozhodcem ve sporu s Českou republikou. Podle pravidel UNCITRAL každá strana sporu jmenuje jednoho rozhodce, kteří pak zvolí třetího. Ten pak bude předsedat rozhodčímu tribunálu. Česká republika musí podle článku 7 pravidel UNCITRAL jmenovat rozhodce za českou stranu do 30 dnů. Pokud tak neučiní, může žalobce požádat o ustanovení tohoto rozhodce za ČR Mezinárodní středisko pro vypořádávání investičních sporů (ICSID) prostřednictvím svého generálního tajemníka. […]

08/31/1999, CME, Důvodné pochybnosti o podílu Železného v CET 21
Praha 31. srpna 1999 – ČNTS a její majoritní vlastník CME dnes soudní žalobou zpochybnila, nejen skutečnost zda je Vladimír Železný majoritním vlastníkem (60 %) CET 21, ale zda vůbec právoplatně vlastní obchodní podíl (16,67 %) v této společnosti. Určovací žaloba byla podána zejména s ohledem na navýšení základního jmění ve společnosti CET 21 o 10 milionů Kč. Pokud by Železný totiž vahou svého ČNTS zpochybňovaného podílu prosadil mezi společníky dosud neznámou osobu či společnost, mohlo by dojít ke zcela nekontrolovatelnému převodu licence na vysílání TV NOVA na subjekt, který nebyl součástí licenčního řízení. […]

08/23/1999, CME, Ronald S. Lauder se domáhá ochrany svých investic
New York/Praha, 23. srpna 1999 – Na základě bilaterální dohody o vzájemné ochraně investic mezi USA a Českou republikou dnes formálně zahájil Ronald S. Lauder, bývalý velvyslanec USA v Rakousku, arbitrážní řízení vůči České republice na ochranu svých majetkových práv. Tato dohoda byla podepsána v říjnu 1991při státní návštěvě prezidenta Václava Havla v Bílém domě. Mimo jiné upravuje rovněž podporu amerických investic v České republice tím, že výslovně definuje ochranné mechanizmy proti nespravedlivému a diskriminačnímu zacházení. […]

08/18/1999, CME, CME kritizuje Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
Praha, 18. srpna 1999 – Společnost CME, 99% vlastník ČNTS, vyjádřila hluboké znepokojení nad nedodržováním spravedlivého postupu českých úřadů při projednávání porušování různých českých zákonů ze strany CET 21 a Vladimíra Železného. Zejména neochota Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dodržovat české mediální zákony a vykonávat právní odpovědnost tím, že zasáhne proti CET 21 a Vladimíru Železnému, vážně poškodila zájmy CME. Kritika se týká rovněž českých policejních a vyšetřovacích orgánů, které nebyly za období delší než tři měsíce schopny poskytnout jakékoliv hmatatelné výsledky při vyšetřování řady dobře zdokumentovaných trestných činů Vladimíra Železného včetně porušování autorských práv. […]

08/17/1999, CME, Železný již nesmí disponovat se svým majetkem
Praha 17. srpna 1999 – Na základě předložených listin vydal Krajský obchodní soud v Praze na návrh CME (CME Media Enterprises B.V.) předběžné opatření, které zakazuje Vladimíru Železnému nakládat se svým majetkem. Při jeho nařízení vzal soud v úvahu zejména reálnou obavu z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí mezinárodní arbitráže v Amsterdamu v souvislosti s hrubým porušením Železného smluvních závazků vůči CME. Železný se totiž zavázal, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy o prodeji 100% akcií společnosti Nova-Consulting, která držela v ČNTS podíl ve výši 5,8%, vrátí CME již vyplacenou částku ve výši USD 23,350.000 navýšenou o pětiprocentní úrok. Právě vzhledem k výši této částky soud vydal předběžné opatření č.j. Nc 1107/99. […]

07/16/1999, CME, Železného pravdu notářský zápis nepotvrdil
Praha 16. července 1999 – Notářský zápis z 1. července 1999 potvrzuje, že Vladimír Železný opravdu formálně převedl svůj šedesátiprocentní obchodní podíl v CET 21 na akciovou společnost MEF Media, a.s. Ze zápisu z mimořádné valné hromady CET 21 jednoznačně vyplývá, že tvrzení Železného i jeho mediálních zástupců, že o převodu pouze uvažuje, byla od samého počátku nepravdivá a zavádějící. Pro převod hlasoval sám Železný prostřednictvím svého právního zástupce jako jediný z podílníků CET 21. Na oprávněnou námitku zástupce CEDC, že Vladimír Železný není právoplatným podílníkem CET 21, nevzala valná hromada zřetel. […]

07/13/1999, CME, O exkluzivitě vztahu mezi ČNTS a CET 21 již není pochyb
Praha 13. července 1999 – Společnost CME/ČNTS dnes zveřejnila dokument, podle kterého je vztah mezi CEDC/CME a CET 21 exkluzivní již od 5. února 1993. Dokument „Základní struktura nového českého komerčního televizního subjektu“ podepsali zástupci obou žadatelů o licenci, prof. Josef Alan za CET 21 a L. H. Fertig za CEDC. Teprve na základě tohoto dokumentu vydala Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o čtyři dny později licenci na celoplošné vysílání na bývalém českém televizním okruhu F1. Součástí podepsaného dokumentu je výslovný závazek CET 21, že „nemá oprávnění provádět vysílání bez přímé účasti CEDC.“ […]Seite:
Vorherige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Nächste 

Tisková verze

Möchten Sie Presseberichte von uns erhalten?


Real Time Web Analytics