Zásady a informace o zpracování osobních údajů

Dokument „Zásady a informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“), spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení je Donath Business & Media s r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 97/29, IČ: 25661035 (dále jen: „správce“).
 2. Další kontaktní údaje správce jsou email: mbox_dbm@dbm.cz, telefon: +420 224 211 220
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a je jím: JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk, svamberk@poverenec.info, +420 603 119 719

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. (dále jen “Plnění smlouvy”) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů kontaktní a identifikační údaje klientů Kontaktní formulář, objednávka zajišťující služby provozování webu/e-shopu, subdodavatelé
Oprávněný zájem Poskytování mediálních informací (médiaservis) Kontaktní údaje klientů Kontaktní formulář, vizitky, ostatní komunikace Mailingové služby
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti a prevence podvodů a útoků na server Pseudonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy Registrace a vytvoření pseudonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou apod. Služby pro sledování pohybu uživatele na webu
 • Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu.
 • Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.
 • Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

IV Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky, a to nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  • V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
  • po dobu, než je vyjádřen nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (odhlášení z médiaservisu či newsletteru)
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty subdodavatelům služeb, poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují např. účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce dále přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Tisková verze


Real Time Web Analytics