In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1576 - 1600 of 1787

02/08/2002, Pioneer, Fondová manažerka roku 2001
Praha 8. února 2002 - V lednovém hodnocení zařadila ratingová agentura Morningstar manažerku portfolia fondu Pioneer High Yield Fund, Margaret Patel, mezi nejlepší fondové manažery roku 2001. Margaret Patel, která spravuje tento fond již třetím rokem, skončila na druhém místě v kategorii Fixed Income Manager of the Year. Fond investuje do rizikovějších dluhopisů s vyšším možným výnosem a do konvertibilních cenných papírů. V Čechách není Pioneer High Yield Fund retailovým investorům k dispozici. Celkový dolarový výnos fondu za minulý rok činil 16,74%, za poslední 3 roky 18,73% p.a. Od založení v únoru 1998 se prostředky investorů zhodnotily o 12,14% p.a. […]

02/08/2002, KPNQwest/GTS, Hrozí válka na telekomunikačním trhu?
Praha 8. února 2002– Na podnět společnosti GTS dnes Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nařídil předběžným opatřením společnosti Radiomobil okamžité obnovení propojení sítí obou společností. Radiomobil totiž v rozporu s platným telekomunikačním zákonem v pondělí 4. února propojení přerušila. Podle rozhodnutí ČTÚ musí propojení být obnoveno do dvacetičtyř hodin od jeho doručení. […]

02/07/2002, Pioneer, Pioneer: Čisté prodeje v ČR dosáhly 265 milionů korun
Praha 7. února 2002 – Skupina Pioneer Global Asset Management, člen UniCredito Italiano, zaznamenala v roce 2001 výrazné zvýšení objemu majetku ve správě podílových fondů Pioneer Investments. Čisté prodeje všech fondů Pioneer v České republice v roce 2001 dosáhly 265 milionů korun. Divize Nová Evropa, působící v Polsku, České republice a ve Slovenské republice, spravovala ke konci prosince 2001 více než miliardu euro, což představuje navýšení o 70,25 procent ve srovnání s rokem 2000. Celkové čisté prodeje skupiny Pioneer Global Asset Management v roce 2001 činily 5,3 miliard euro a ke konci prosince 2001 spravovala skupina celkový majetek ve výši 111,05 miliard euro. […]

02/07/2002, Douwe Egberts, Pět miliónů pro Archu Chantal
Praha 7. února 2002 – Výtěžek dvouměsíčního projektu „Pomozte dětem” určeného k získání prostředků na úpravu dětských oddělení v nemocnicích předala v uplynulých dnech Nadaci Archa Chantal akciová společnost Balírny Douwe Egberts. Finanční prostředky ve výši 4,9 miliónu Kč společnost získala z prodeje kávy. Z každého kila zakoupeného v maloobchodní síti v době od 15. října do 15. prosince loňského roku bylo na konto Nadace připsáno osm korun. Společně s částkou 200 000 Kč darovanou při zahájení projektu v říjnu loňského roku získala Archa Chantal od Douwe Egberts celkem 5,1 miliónu korun. Za devět let od vzniku Nadace v roce 1993 podpořili sponzoři její činnost 19 miliony korun, za které Archa Chantal s pomocí architektů a výtvarníků „polidštila“ dvanáct dětských oddělení. Příspěvek od Douwe Egberts investuje do úprav dalších tří oddělení ještě letos. […]

02/07/2002, CME, Podíly v CET 21 nelze prodávat
Praha 7. února 2002 – Svým usnesením z 1. února 2002 nařídil Městský soud v Praze předběžné opatření, kterým na návrh společnosti CME znovu přikázal společnostem MEF Media, Edikon a CET 21 zdržet se zcizení nebo zatížení jejich podílů ve společnosti CET 21. Městský soud v Praze rozhodl o předběžném opatření obdobně jako Obvodní soud pro Prahu 1 v květnu roku 2001. Vrchní soud v Praze však poté rozhodl, že rozhodování v této věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepříslušelo, a proto věc přikázal Městskému soudu v Praze. Ten původní stanovisko obvodního soudu potvrdil. […]

02/07/2002, KPNQwest/GTS, Přidělování vládních zakázek již bez obezliček?
Praha 7. února 2002 - Telekomunikační společnost GTS obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) stanovisko k případu zadání veřejné zakázky bez vyhlášení výběrového řízení. ÚOHS přezkoumal na podnět GTS usnesení vlády č. 271/01 z března 2001, jímž vláda bez vyhlášení veřejného výběrového řízení přidělila státní zakázku na komunikační infrastrukturu pro veřejnou správu Českému Telecomu. Úřad dospěl k názoru, že se jedná o „specializovanou zakázku, jejíž plnění v plném rozsahu a v požadovaném čase může reálně naplnit pouze jeden subjekt". Vláda tedy podle ÚOHS stávající znění zákona o zadávání veřejných zakázek nijak neporušila. […]

01/29/2002, KPNQwest/GTS, Nedostatky v telekomunikačním zákoně ohrožují liberalizaci
Praha 29. ledna 2002 – Plná liberalizace telekomunikačního trhu v České republice je podle názoru největšího českého alternativního operátora ohrožena. Společnost GTS považuje za příčinu tohoto stavu nedostatky v telekomunikačním zákoně, které dávají dominantnímu operátorovi dostatek možností, jak celý proces úmyslně zdržovat. Postupu liberalizace nenapomáhají ani omezené pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, nezávislého regulátora trhu. Stávající situace a zákonná úprava znevýhodňují především domácnosti, které z liberalizace mohly profitovat zejména svobodnou volbou nejvýhodnějšího operátora. […]

01/29/2002, CME, CME rozšiřuje správní radu
Praha 29. ledna 2002 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila jmenování Herba Granatha a Charlese Franka do správní rady společnosti. Frank dříve působil na pozici viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), zatímco Granath zastává funkci čestného předsedy televizní sítě ESPN patřící pod společnost Walt Disney. Stávajících šest tak bude doplněno o další dva ředitele a správní rada CME bude mít nyní osm členů. […]

01/28/2002, CME, Železný zřejmě trpí ztrátou paměti
Praha 28. ledna 2002 – Analýza obsahu výroků Vladimíra Železného o jeho majetkových poměrech z období 1999 až 2002 prokázala, že kromě nepravdivě deklarované vůle uhradit své závazky Železný zřejmě navíc trpí ještě závažnou poruchou paměti. K tomuto závěru dospěla společnost CME nejen na základě protichůdných Železného výroků, ale zejména proto, že jí již téměř rok zapomíná zaplatit přes jednu miliardu korun. K úhradě této částky jej odsoudil amsterodamský arbitrážní tribunál 9. února 2001 za porušení jeho smluvních závazků vůči CME. Železný se však zaplacení vyhýbá. Nyní však hrozí reálné nebezpečí, že jeho dluh bude muset uhradit Česká republika z prostředků daňových poplatníků v rámci náhrady škody způsobené zničením investice CME do ČNTS podle výroku stockholmské arbitráže. […]

01/27/2002, CME, Postupná úhrada Železného dluhu nepřichází v úvahu
Praha 27. ledna 2002 – S cílem ukončit spekulace o možné reakci na údajnou nabídku MEF/CET 21, dnes potvrdila společnost CME, že kromě informací z tisku žádnou nabídku od žádného účastníků tiskové konference z minulého úterý neobdržela. V pátek 27. ledna večer však byl CME doručen dopis s žádostí o schůzku k jednání o zastavení exekuce na Železného majetek. Dopis neobsahuje jakoukoliv nabídku. V rozporu se závěrečným výrokem amsterodamského arbitrážního tribunálu z 9. února 2001 tedy zůstává Železného dluh vůči CME již téměř rok neuhrazen. Podle CME však Železný ani přes svá veřejně učiněná prohlášení nikdy nehodlal své závazky dodržet. Neučiněná nabídka je toho dalším důkazem. […]

01/25/2002, CME, Porušuje RRTV zákon?
Praha/Londýn 25. ledna 2002 – Společnost CME zpochybnila závažným způsobem platnost prodloužení licence na vysílání TV NOVA. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ji společnosti CET 21 v úterý prodloužila až do roku 2017. Podle prezidenta a výkonného ředitele CME Freda Klinkhammera je prodloužení licence neplatné, protože rozhodnutí rady zřejmě porušuje jak vysílací zákon, tak správní řád. Klinkhammer se domnívá, že rozhodnutí rady bylo přijato účelově. Jednak proto, aby Železný a jeho komplicové mohli dlouhodobě platnou licenci prodat strategickému investorovi, a pak také proto, aby byly ještě více poškozeny zájmy zahraničního investora. […]

01/25/2002, Pioneer, Americký trh má potenciál dvacetiprocentního růstu
Komentář Johna Careyho, viceprezidenta a ředitele portfolio managementu fondů Pioneer Investments U. S., k vývoji amerického trhu v roce 2002. […]

01/15/2002, CME, Kdo vysílá TV NOVA?
Praha 15. ledna 2002 – Společnost ČNTS dnes předložila Radě pro rozhlasové a televizní vysílání podnět k zahájení správního řízení se společností CET 21. Opětovná stížnost byla vyvolána zejména obsahem posledního pořadu „Volejte řediteli“ vysílaného v sobotu 12. ledna. Vladimír Železný opakovaně v rozporu se zákonem i dobrým mravem zneužil předmětný pořad k prezentaci osobních problémů a k útokům na jiná média a státní orgány. Navíc i přes výslovnou výzvu RRTV z 11. 12. 2001 věnoval podstatnou část svého pořadu sporu o jeho postavení ve společnosti CET 21 a řízením, která s tím souvisejí. […]

01/08/2002, CME, Policie ČR: V případě „magických smluv“ jde o falza
Praha 8. ledna 2002 – V novém znaleckém posudku zpracovaném pro Úřad vyšetřování Policie České republiky potvrdil Kriminalistický ústav původní závěry soudního znalce z roku 1999 o zřejmém antedatování tzv. „magických smluv“ mezi ČNTS a CET 21. Na jejich základě podala ČNTS na Vladimíra Železného trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu, zneužívání informací v obchodním styku, poškozování cizích práv a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Plné znění obou odborných posudků je vystaveno na internetové adrese www.cnts.cz […]

12/21/2001, CME, Kdo zaplatí ten milion dolarů navíc?
Praha 21. prosince 2001 - Sankční úrok zatěžující dluh Vladimíra Železného vůči CME dosáhne v neděli 23. prosince částky 1 milionu dolarů. Původní dlužná částka USD 27,1 milionů, jejímuž zaplacení se Železný již 317 dní v rozporu se svým smluvním závazkem a vykonatelným rozhodnutím mezinárodního arbitrážního tribunálu vyhýbá, tak přesahuje 28 milionů dolarů o více než 100 tisíc dolarů. Podle rozsudku amsterodamského arbitrážního tribunálu byl totiž Železný povinen uhradit částku USD 23,35 milionů včetně příslušenství okamžitě po vyhlášení arbitrážního výroku. Pro případ prodlení byl tribunálem stanoven sankční úrok ve výši […]

12/20/2001, CME, Další obrazy z majetku Železných obstaveny
Praha 20. prosince 2001 – Na návrh společnosti CME nařídil Krajský soud v Brně předběžné opatření proti společnosti Tanzberg Mikulov, aby se zdržela zcizení nebo zatížení 57 obrazů v hodnotě více než 23,5 milionu korun. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu únorového rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu ve sporu Vladimíra Železného a CME omezil dispozici uměleckými díly, která byla až do roku 1999 součástí společného jmění manželů Železných. V březnu roku 1999 však Marta Železná tyto obrazy převedla na společnost Tanzberg Mikulov. V té byl Vladimír Železný až do 5. prosince tohoto roku předsedou představenstva a vlastní v ní 99% akcií. Mezi obrazy jsou například díla Emila Filly, Alfréda Justitze, Otakara Nejedlého, Františka Hudečka a Otakara Coubina. […]

12/17/2001, Pioneer, Oznámení o pozastavení vydávání...
BOSTON, DUBLIN, MILÁN, MNICHOV, […]

12/17/2001, CME, CME požaduje 526,9 milionů dolarů a úroky
Hamilton, Bermudy/Praha 17. prosince 2001 – Jako náhradu škody, kterou jí Česká republika způsobila, požaduje společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) zaplacení 526,9 milionů USD a úroků z této částky. Vyplývá to z jejího dnešního podání u stockholmského arbitrážního tribunálu. Požadovaná náhrada škody činí k dnešnímu dni spolu s úrokem 690 061 084 USD. Tato částka se bude denně zvyšovat o úrok ve výši 217 296 USD až do doby než ČR škodu uhradí. Pokud společnost CME obdrží dlužnou částku, kterou jí přisoudil amsterodamský arbitrážní tribunál ve sporu s Vladimírem Železným, bude požadovaná suma právě o ni snížena. Tato částka k dnešnímu dni přesahuje 28 milionů dolarů a dosud nebyla splacena. […]

12/14/2001, UPS, Na Moravě teď uveze UPS víc
Praha 14. prosince 2001 - Společnost UPS v prosinci rozšířila svůj vozový park o nové speciálně upravené vozidlo pro přepravu expresních zásilek. Jeho hliníkovou skříň vyrobila a na podvozek vozidla MB Sprinter namontovala českobudějovická firma Future Tech. Je to poprvé, kdy bylo vozidlo kompletováno mimo tradiční montovny UPS ve Velké Británii a Německu. Nový automobil v typických hnědozlatých barvách UPS má téměř třikrát větší přepravní kapacitu než jeho předchůdci. Vzhledem ke vzrůstající poptávce po zasilatelských službách v moravském regionu bude nový vůz obsluhovat zákazníky na trase Ostrava-Brno- Praha. […]

12/11/2001, OS Pohoda, Nové centrum pro mentálně postižené
Praha 11. prosince 2001 – Středisko denních programů pro mentálně a mnohonásobně postižené klienty dnes v Záhřebské ulici v Praze 2 otevřelo občanské sdružení POHODA. Za pomoci odborných asistentů zde budou klienti rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti. Středisko jim bude zároveň poskytovat takovou podporu, aby našli sebeuplatnění podle svého přání, potřeb a možností, a mohli i se svým postižením normálně žít v běžném prostředí. Denně může centrum navštívit až dvacet čtyři klientů, jejich počet se bude v budoucnu zvyšovat. V současné době sdružení POHODA spravuje několik chráněných bytů v Praze, ve kterých trvale žije dvacet dva lidí. Dalším poskytuje přechodnou a krizovou péči, osobní asistenci a poradenství. […]

12/03/2001, Wintherhur penzijní fond, VOPF má nového generálního ředitele
Praha 3. prosince 2001 - Novým generálním ředitelem Vojenského otevřeného penzijního fondu, a.s., (VOPF) se od 1. prosince stal David Staněk, dosavadní obchodní ředitel společnosti. Vystřídá Petra Illetška, který ve funkci působil do 30. listopadu 2001. Staněk, který je zároveň místopředsedou představenstva VOPF, má dlouholeté zkušenosti z působení v oblasti pojištění a penzijního připojištění. Podílel se především na vytváření marketingových koncepcí, řízení obchodu a spolupráci s významnými klienty v řadě českých i mezinárodních finančních institucí. […]

11/30/2001, CME, Dobrý radní nad zlato
Praha 30. listopadu 2001 – Společnost CME písemně vyzvala předsedu Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání ČR Martina Muchku, aby se rada distancovala od nedávných výroků Petra Štěpánka, místopředsedy rady odpovědného za komunikaci. Rada má Štěpánkovi nařídit, aby se zdržel hanlivých výroků na adresu společnosti CME, jejích představitelů a zejména Ronalda S. Laudera. Zároveň má rada zvážit, zda napraví Štěpánkovy nepřijatelné výroky zpochybňující pověst zahraničních arbitrů stockholmského arbitrážního tribunálu. Štěpánek totiž 13. listopadu v pořadu Radiofórum na stanici Radiožurnál veřejně očernil jejich pověst, když řekl: „Teď si dám pozor na to, co vyslovím, abych to vyslovil tak, aby mě nikdo nemohl žalovat, zcela běžně v mediálních kuloárech uslyšíte povídání o tom, že to bylo uplacené.“ […]

11/27/2001, DBM, Čisté ruce v PR
Praha 27. listopadu 2001 – Jako první úspěšně prošla procesem certifikace v pilotním projektu Asociace Public Relations Agentur (APRA) agentura Donath-Burson-Marsteller (DBM). Asociací pověřený certifikátor, společnost Det Norske Veritas, prověřil v DBM standardy kvality řízení a poskytování služeb v oboru public relations podle pravidel britské asociace PRCA. Ta přijala APRA pro své členské agentury na svém červnovém generálním shromáždění za závazná. Úspěšná certifikace je od roku 2004 nezbytnou podmínkou členství v asociaci. Ze závěrečného výroku certifikátora vyplývá, že agentura DBM vyhověla podmínkám certifikace. […]

11/27/2001, CME, Vysílací rada porušila zákon
Praha 27. listopadu 2001 – Městský soud v Praze vyhověl žalobě společnosti CME proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ČR. Předmětem žaloby byl postup Rady v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. CME se totiž na Radě marně domáhala informací o trestním oznámení RRTV podaném na základě informací Vladimíra Železného o průběhu amsterodamského arbitrážního řízení. Soud obě zamítavá správní rozhodnutí regulačního orgánu pro porušení zákona ze strany RRTV zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. […]

11/23/2001, Wintherhur penzijní fond, Petr Illetško odchází z VOPF
Praha 23. listopadu 2001 - Dosavadní místopředseda představenstva a generální ředitel jednoho z největších penzijních fondů v České republice, Vojenského otevřeného penzijního fondu a.s. (VOPF), Petr Illetško, odchází ke konci listopadu ze svých funkcí. Do VOPF nastoupil v roce 1995, v roce 1996 se stal členem představenstva a generálním ředitelem. Pod jeho vedením se VOPF jako první a doposud jediný penzijní fond umístil již třikrát po sobě v prestižní soutěži "Českých 100 nejlepších" na jednom z předních míst. V lednu 2001 se stala majoritním akcionářem VOPF společnost Winterthur Life & Pensions, člen finanční skupiny Credit Suisse Group (CSG). Ta vlastní také penzijní fond Winterthur, který společně s VOPF tvoří největší seskupení penzijních fondů u nás s 580 000 klienty a spravovanými aktivy ve výši téměř 13 miliard Kč. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics