Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1551 - 1575 z 1787

15. 4. 2002, Pioneer, Tři hvězdičky pro fond
Praha 15. dubna 2002 – V hodnocení agentury Morningstar získal otevřený podílový fond Pioneer Fund - Core European Equity v měsíci březnu další, již třetí hvězdičku. Těmi na základě vlastní komplexní analýzy agentura Morningstar oceňuje své hodnocení investičních fondů. Pioneer Fund - Core European Equity je jedním z osmadvaceti nových fondů, které nabízí Pioneer Investments na českém trhu, a to pod jménem Pioneer Fund - centrální, evropský akciový. Jeho investice jsou zaměřeny na evropské akcie a fond je vlajkovou lodí pro fondy Pioneer se stejným zaměřením. Struktura portfolia fondu Pioneer Fund – centrální, evropský akciový, je od srpna 2001 blízká akciové části portfolia balancovaného fondu Pioneer Trust. […]

12. 4. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť je na privatizaci připravena
Ostrava/Praha 12. dubna 2002 – Všechny požadované strategické informace předala v těchto dnech Nová huť (NH) společnosti Roland Berger. Ta je na základě smlouvy s Fondem národního majetku podepsané 22. února 2002 asistenčním poradcem pro výběr strategického partnera při privatizaci NH. Data-room, tedy místnost obsahující 18 šanonů s dokumenty rozdělenými do 142 kapitol, bude umístěn v Praze. Přístup k dokumentům, jejichž obsah dosud zná kromě NH pouze společnost Roland Berger, tak budou mít všichni zájemci o privatizaci, které schválí meziresortní komise. […]

9. 4. 2002, Readers Digest, Prima recept na nerespektování nařízení soudu
Praha 9. dubna 2002 – V souvislosti s pokračujícím nekalosoutěžním jednáním společnosti FTV Premiéra podá vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR k Městskému soudu v Praze další návrh na předběžné opatření proti FTV Premiéra. Ta sice ve smyslu březnového předběžného opatření Městského soudu změnila název časopisu z „Receptář prima nápadů“ na „Recepty prima nápadů“, avšak grafické ztvárnění názvu nezměnila. Jedinou změnou tedy je nahrazení písmen „ář“ písmenem „y“ (Receptář – Recepty). Podle názoru vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR společnost FTV Premiéra tak i nadále cíleně uvádí v omyl nejen čtenáře, ale i prodejce časopisů „Receptář na každý den“ tím, že pod podobným názvem s těžko rozlišitelnou grafickou úpravou nabízí konkurenční časopis. […]

8. 4. 2002, Netla Management Limited, Citlivé otázky pro představenstvo ČRa
Praha 8. dubna 2002 - Na základě požadavku minoritního akcionáře Českých Radiokomunikací, společnosti NETLA MANAGEMENT LIMITED, se dnes od 15:00 hod. koná mimořádná valná hromada akciové společnosti ČRa. Podnětem ke svolání je neadekvátní přístup představenstva ČRa k informování trhu a akcionářů o současném stavu a budoucím vývoji společnosti a z toho vyplývajících obav akcionářů, zejména s ohledem na očekávaný prodej významných částí majetku ČRa. Společnost NETLA se pro objasnění účelu svolání mimořádné valné hromady a svého přístupu k jejímu programu rozhodla zveřejnit přehled nejdůležitějších žádostí o vysvětlení včetně návrhů, které bude na valné hromadě předkládat. Úplný text dokumentu je k dispozici na internetové adrese http://www.dbm.cz/NETLA/ (soubor "CRAVH ČRa-3_pril" ve formátu MS Word DOC a Adobe Acrobat PDF ke stažení). […]

7. 4. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť schválila strategii restrukturalizace
Praha 7. dubna 2002 – Společnost Nová huť v závěru týdne na strategické poradě vedení schválila strategii restrukturalizace společnosti. Ta zahrnuje zásadní organizační změny uvnitř společnosti a plán finanční restrukturalizace, schválený již představenstvem a dozorčí radou. Program finanční restrukturalizace projedná nyní vedení firmy s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Program je přitom v souladu s koncepcí podnikatelského plánu Nové huti, který minulý týden předložilo MPO v rámci přístupových jednání Evropské komisi. […]

7. 4. 2002, CME, Železný ve „Volejte řediteli“ zase lhal
Londýn/Praha 7. dubna 2002 – V rozporu se závazným doporučením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vladimír Železný znovu ve včerejším pořadu „Volejte řediteli“ veřejně komentoval své vlastní spory se CME. Veškeré stížnosti společností CME a ČNTS k RRTV v tomto ohledu zůstaly nevyslyšeny, neboť podle názoru Rady a dle její vlastní tiskové zprávy Železného chováním nedošlo k porušení zákona. Bez ohledu na zřejmě neobjektivní postup RRTV ve vztahu k veřejným excesům Vladimíra Železného hodlá CME podat k RRTV další stížnost. Podle Freda Klinkhammera potvrdí očekávaná pasivita RRTV zcela evidentně, že Rada se Železným spolupracuje namísto toho, aby se chovala jako nezávislý regulátor. […]

4. 4. 2002, CME, Soud zakázal změny v CET 21. MEF a Edikon nesmějí hlasovat.
Praha 4. dubna – Městský soud v Praze vydal minulý týden další předběžné opatření proti společnosti CET 21. Na návrh společnosti CME jím zakázal společnosti CET 21 změnit právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společnost CET 21 přitom již v této věci podala žádost u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Soud předběžným opatřením zároveň přikázal společnostem Edikon a MEF Media, které jsou údajně s 24,51% a 24,02% rozhodujícími podílníky v CET 21, aby se zdržely hlasování na valné hromadě této společnosti i jakékoli jiné formy rozhodování o změně právní formy CET 21. Vstup Edikonu a MEF Media do CET 21 přitom CME napadla již dříve s tím, že šlo o účelový krok Vladimíra Železného, aby se zbavil většinového podílu v CET 21 s cílem vyhnout se případnému budoucímu hrazení finančních závazků vůči CME. CME v této souvislosti rovněž žaluje RRTV za protiprávní schválení vstupu společností MEF Media a Edikon do CET 21. […]

4. 4. 2002, Ispat Nová huť, Minihuť jede téměř na 100 %
Ostrava 4. dubna 2002 - V březnu dosáhla minihuť ostravské akciové společnosti Nová huť dosud nejvyššího měsíčního objemu výroby. Ten představuje 91% maximální plánované kapacity. Ve třetím měsíci minihuť vyrobila 75,5 tisíce tun válcovaných pásů. Březnové výsledky výrazně ovlivnily plnění plánu výroby pro první čtvrtletí letošního roku. V důsledku dílčích poruch na zařízení se měla výroba pohybovat v rozpětí 60 - 75 % plánované kapacity. Meziroční nárůst výroby činil v lednu 2002 třicet procent, což v absolutním množství představuje 55 200 tun. V únoru pak výroba dosáhla 63 tisíc tun. […]

28. 3. 2002, Readers Digest, Parazitování na dobré pověsti není přípustné - doplnění
Praha 28. března 2002 – Vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR dnes uveřejnilo na svých internetových stránkách www.vyber.cz plné znění předběžného opatření proti společnosti FTV PREMIÉRA, které vydal Městský soud v Praze. […]

27. 3. 2002, Readers Digest, Parazitování na dobré pověsti není přípustné
Praha 27. března 2002 – Městský soud v Praze vyhověl návrhu vydavatele časopisu „Receptář na každý den“ společnosti Reader’s Digest VÝBĚR, když vydal předběžné opatření proti společnosti FTV PREMIÉRA a uložil jí zdržet se vydávání časopisu „Receptář prima nápadů“. Soud se tak ztotožnil s názorem společnosti Reader’s Digest VÝBĚR, že by si čtenáři vzhledem ke stejnému tematickému zaměření i grafické úpravě názvu mohli oba konkurenční tituly plést. Časopis „Receptář na každý den“ vychází již od roku 1990 s tím, že od roku 2000 jej vydává vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR. […]

25. 3. 2002, CME, CME: ČNTS v Měšťanské besedě končí
Londýn/Praha 25. března 2002 – V důsledku vlekoucích se soudních sporů mezi CME/ČNTS na jedné straně a Vladimírem Železným a CET 21 na straně druhé dnes společnost CME oznámila svůj záměr prodat budovu Měšťanské besedy včetně zbylých aktiv. Účelem prodeje je další snížení škod, které společnost CME utrpěla zničením své investice v České republice. Budova Měšťanské besedy je sídlem ČNTS od roku 1994. K prodeji dojde bez ohledu na skutečnost, že společnost CME zřejmě v druhé polovině letošního roku obdrží v souladu se závěrečným výrokem stockholmského arbitrážního tribunálu významnou finanční částku jako kompenzaci spravedlivé tržní hodnoty její investice v ČR. Závěrečné kolo arbitrážního řízení bude zahájeno 24. června letošního roku. […]

21. 3. 2002, Netla Management Limited, Důvody ke svolání mimořádné valné hromady ČRa
Praha 21. března 2002 - Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED, více než tříprocentní akcionář ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ (ČRa), požádala na konci února o svolání mimořádné valné hromady ČRa. Ta se bude konat dne 8. dubna 2002. Svůj postup NETLA odůvodňuje neadekvátním a zcela nestandardním přístupem ČRa k informování kapitálového trhu a akcionářů o současném a budoucím vývoji v ČRa. Na základě informačního embarga ČRa má vedení NETLA rovněž obavy z budoucího vývoje ČRa a způsobu její případné majetkové restrukturalizace. Společnost NETLA vyjádřila své znepokojení také nad kroky společnosti ČRa z prosince 2001, zejména nad uzavřením opční smlouvy na nejcennější část majetku ČRa, tedy akcie RadioMobilu i nad změnou stanov ČRa omezující pravomoci valné hromady. Počátkem března NETLA rovněž požádala dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva ČRa s ohledem na informační politiku a dodržování pravidel corporate governance. O událostech ohledně ČRa i o svých krocích informovala NETLA v tomto týdnu rovněž BCPP a KCP. […]

20. 3. 2002, KPNQwest/GTS, Levnější propojení z pevné do mobilní sítě
Praha 20. března 2002 – Průlomu v cenách propojení pevných a mobilních sítí dosáhla společnost GTS. Podařilo se jí totiž prosadit v současnosti nejnižší cenu za propojení mezi vlastní pevnou sítí a mobilní sítí společnosti Eurotel. Právě včera na podnět GTS vydal Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozhodnutí, které nahrazuje smlouvu o propojení sítí mezi společnostmi GTS a Eurotel. Pro sítě GTS a Eurotel ji stanovil v maximální výši 3,66 Kč za minutu hovoru. Ceny doposud požadované mobilními operátory byly v rozporu s cenovým rozhodnutím ČTÚ z 27.listopadu 2001 o propojení z pevných do mobilních sítí. Společnost GTS se obrátila na nezávislého regulátora právě proto, že mobilní operátoři Eurotel a Radiomobil nerespektovali cenové rozhodnutí ČTÚ a stále požadovali po všech operátorech pevných sítí cenu mnohem vyšší. Rozhodnutí ČTÚ by se mělo stát precedentem i pro další operátory. […]

14. 3. 2002, Readers Digest, Parazitování není prima nápad
Praha 14. března 2002 – Společnost Reader’s Digest VÝBĚR oznámila, že dnes podala u Městského soudu v Praze návrh na vydání předběžného opatření proti společnosti FTV PREMIÉRA. Ta zahájila toto úterý vydávání nového čtrnáctideníku s názvem „Receptář prima nápadů“. Reader’s Digest VÝBĚR žádá soud, aby nařídil společnosti FTV PREMIÉRA zdržet se vydávání, nabídky a šíření hobby časopisu pro kutily, zahrádkáře a chovatele „Receptář prima nápadů“ nebo jakéhokoli jiného časopisu s obdobným zaměřením, který by v názvu obsahoval slovo „receptář“. […]

6. 3. 2002, CME, Ani Tanzberg nesmí nakládat s nemovitostmi na Moravě
Praha 6. března 2002 – Novými dvěma předběžnými opatřeními zakázaly Krajský soud v Brně a Okresní soud v Břeclavi na návrh CME společnosti Tanzberg Mikulov jakkoliv nakládat se dvěma dalšími soubory nemovitostí, které vlastní v okrese Břeclav. Obě tato rozhodnutí se přitom týkají majetku, který přímo s Vladimírem Železným ani jeho bývalou ženou Martou nesouvisí. Při rozhodování však soudy vzaly v úvahu, že společnost Tanzberg Mikulov figurovala v dřívějších podezřelých převodech Železného majetku. Ty však byly prokazatelně prováděny s cílem zkrátit nárok CME na eventuální úhradu Železného dluhu. […]

5. 3. 2002, KPNQwest/GTS, GTS donucena k razantnímu kroku
Praha 5. března 2002 – Telekomunikační společnost GTS oznamuje, že je přístupem Českého Telecomu k otázce dohody o vzájemném propojení nucena učinit nejtvrdší možné opatření. GTS zastavuje platby za propojení vůči Českému Telecomu. Tento krok je posledním prostředkem v situaci, kdy k jednání o propojovací dohodě Telecom nedonutily výzvy GTS, ani pravomocné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z 11. dubna 2001 o podmínkách vzájemného propojení. […]

3. 3. 2002, CME, „Geneální“ tah Železnému nevyšel
Praha 3. března 2002 – Na návrh CME nařídil Městský soud v Praze předběžným opatřením společnosti GENEA 2000 Praha zdržet se zcizení nebo zatížení akcií společností Thunovská, Sibeliova a Piaristé. Tyto společnosti vlastní mimo jiné palác na Malé Straně, vilu na Ořechovce, dříve obývanou manželi Železnými, a další nemovitosti. Aleš Rozehnal, Železného právník a jeden ze spoluvlastníků společnosti GENEA, vyčíslil hodnotu těchto nemovitostí v rozhovoru pro MfD 8. února 2002 na více než 200 milionů korun. Soud tak důsledně pokračuje v obstavování majetku, který dříve patřil Vladimíru Železnému. O výkon rozhodnutí amsterdamského arbitrážního tribunálu požádala CME, protože v rozporu se svým závazkem jí Železný neuhradil částku přesahující jednu miliardu korun. […]

1. 3. 2002, CME, Marta Železná ve Francii neuspěla
Londýn/Praha 1. března 2002 – Bývalá manželka ředitele TV NOVA Vladimíra Železného Marta Železná definitivně prohrála svůj boj proti zabavení zámečku ve francouzském Langourian. Francouzská soudkyně, která na návrh společnosti CME rozhodovala o výkonu amsterodamského arbitrážního rozhodnutí, totiž potvrdila jak obstavení zámečku Železných, tak i zabavení jeho veškerého vnitřního zařízení. Původně o tom rozhodl příslušný francouzský soud v únoru 2001. Železná usilovala o zrušení jeho rozhodnutí s tím, že vlastníkem tohoto majetku je výlučně ona a že nikdy nepatřil do společného jmění manželů Železných. Soud její argumenty odmítl a dokonce jí nařídil uhradit společnosti CME veškeré náklady řízení. Zámeček a jeho vybavení včetně uměleckých děl tak mohou být prodány s tím, že příjem z prodeje připadne společnosti CME. […]

26. 2. 2002, CME, CME předložila důkazy české policii
Londýn/Praha 26. února 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes potvrdila, že předložila české policii důkazy, které se týkají napadení (hacknutí) nebo vyloupení jejího systému elektronické pošty v roce 1999. Mezi předložené důkazy patří především videozáznam, na kterém Jakub Olexa osobně popsal způsob napadení poštovního serveru CME . Na něm popsal i osoby, které mu k tomu daly pokyn a za provedenou práci mu také zaplatily. S cílem předejít jakýmkoli spekulacím o obsahu e-mailů mezi Jakubem Olexou a Fredem Klinkhammerem, prezidentem a výkonným ředitelem CME, předložila společnost také jejich kompletní e-mailovou korespondenci, kterou Olexa již údajně nevlastní. […]

21. 2. 2002, Karlovarské minerální vody, Karlovarské minerální vody postupují v souladu se zákonem
Karlovy Vary 20. února 2002 – Akciová společnost Karlovarské minerální vody dnes uveřejnila některé informace o nabytí svých podílů ve společnostech Poděbradka a Hanácká kyselka. Stalo se tak v reakci na nedávno publikované spekulace o tom, že by Karlovarské minerální vody měly bez souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z 80% ovládat český trh s minerálními vodami. […]

18. 2. 2002, KPNQwest/GTS, Na Internetu 10 let a 100 tisíckrát rychleji
Praha 18. února 2002 – Rekordní přenosovou rychlost Internetu pocítí uživatelé v České republice právě v těchto dnech, kdy uplynulo 10 let od oficiálního připojení země na Internet prostřednictvím počítače na ČVUT. Kapacitu připojení do sítě sdružení poskytovatelů internetových služeb NIX totiž zvýšila minulý týden společnost GTS, a to z dosud v ČR rekordního 1 gigabitu za sekundu na dvojnásobek. Přenosová rychlost 2 gigabitu za sekundu je přibližně 100 tisíckrát vyšší než rychlost prvního připojení z roku 1992. […]

18. 2. 2002, CME, RRTV pokračuje v diskriminačním jednání vůči CME
Praha 18. února 2002 – V rámci správního řízení o změně právní formy společnosti CET 21 odmítla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přizvat k jednání právní zástupce společnosti CME, ačkoli tam pozvala zástupce společnosti MEF Media. Ta o účast při veřejně ohlášeném jednání několikrát požádala s tím, že na rozdíl od MEF Media je CME právoplatným společníkem v CET 21. Rada se ve svém zamítavém stanovisku opírá o dosud nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten konstatoval, že účastníky správních řízení týkajících se společnosti CET 21 může být pouze sama společnost CET 21, a nikoli její společníci. […]

15. 2. 2002, Pioneer, U Barronů sedmička
Praha 15. února 2002 – Ve výročním hodnocení největších světových fondových skupin za rok 2001 se podle ekonomického týdenníku Barron’s Magazine rodina otevřených podílových fondů Pioneer Investments umístila na sedmém místě. Fondy Pioneer jsou však jako jediné z první sedmičky snadno dostupné i pro drobné a střední české investory. Časopis v prvním únorovém čísle porovnával celkem osmdesát sedm fondových skupin. Hodnocení proběhlo v pěti kategoriích, do kterých byly fondy zařazeny podle investičního zaměření. Na konečné pořadí měla vliv i výše hodnoty spravovaného majetku. […]

13. 2. 2002, KPNQwest/GTS, Radiomobil se podrobil
Praha 13. února 2002– Společnost Radiomobil se dnes ráno konečně podrobila rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z minulého pátku a obnovila propojení se společností GTS. Odpojením GTS od své sítě porušovala společnost Radiomobil od 4. února telekomunikační zákon. Protože navíc začala o důvodech sporu šířit nepravdivé informace, připravuje největší alternativní operátor GTS pro ochranu dobrého jména své společnosti žalobu na Radiomobil. […]

12. 2. 2002, KPNQwest/GTS, Radiomobil se nepodrobil rozhodnutí ČTÚ
Praha 11. února 2002– Přestože Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na podnět společnosti GTS nařídil v pátek 8. 2. 2002 předběžným opatřením společnosti Radiomobil okamžité obnovení propojení sítí obou operátorů, Radiomobil tak dosud neučinil. Namísto toho začala společnost Radiomobil od včerejšího dne šířit nepravdivé informace o důvodech, které vedly k přerušení propojení. Společnost GTS hodlá v této souvislosti podat na Radiomobil žalobu na ochranu svého dobrého jména. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics