Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1626 - 1650 z 1787

21. 9. 2001, CME, Arbitrážní nálezy zveřejněny se souhlasem ČR a CME
Londýn/Praha 21. září 2001 – Společnost CME dnes s výslovným souhlasem příslušných českých orgánů zveřejnila úplné znění nálezů londýnského a stockholmského arbitrážního tribunálu ve sporech s Českou republikou v souvislosti s porušením dohod o vzájemné ochraně investic mezi ČR a USA a mezi ČR a Nizozemskem. Oba nálezy jsou přístupné v elektronické podobě jak česky, tak anglicky na internetové adrese http://www.cnts.cz/ včetně PDF souborů ke stažení. Ze zveřejněných textů vyplývá, že oba arbitrážní tribunály dospěly k závěru, že Česká republika porušila uzavřené bilaterální dohody. Narozdíl od stockholmské arbitráže, která rozhodla, že CME má obdržet přiměřenou tržní hodnotu investice CME do ČNTS, londýnská arbitráž žádnou kompenzaci Ronaldu Lauderovi nepřiznala. […]

17. 9. 2001, CME, CME: Prohrát se ctí
Praha 17. září 2001 - Fred T. Klinkhammer vyjádřil hluboké zklamání nad chováním české polické elity ohledně výsledku stockholmského arbitrážního řízení mezi Českou republikou a společností CME. Prezident a výkonný ředitel CME označil útok na profesionální integritu německého a amerického arbitra za absolutně zvrácený a znovu vyzývá české úřady k okamžitému souhlasu se zveřejněním úplného textu londýnského a stockholmského nálezu. Navíc Klinkhammer odmítl veřejné oznámení českých představitelů, že stockholmský nález ještě neobdrželi. Podle právních zástupců společnosti CME byl kompletní nález odfaxován Ministerstvu financí ČR minulý pátek dopoledne. […]

14. 9. 2001, CME, CME zvítězilo v mezinárodní arbitráži proti ČR: Česká republika shledána odpovědnou za ztráty CME v ČNTS.
Hamilton (Bermudy)/Praha 14. září 2001 – Společnost CME dnes oznámila, že na základě prokázaného porušení vzájemné dohody o ochraně investic mezi Nizozemím a Českou republikou rozhodl mezinárodní arbitrážní tribunál ve sporu s Českou republikou ve prospěch společnosti CME se sídlem v Nizozemí. Společnost CME vyvolala arbitrážní řízení s Českou republikou, když tvrdila, že aktivity ČR zásadním způsobem poškodily její investici do ČNTS jako výhradní servisní organizace TV NOVA, čímž ve svém důsledku způsobily úplnou ztrátu investice CME. Arbitrážní řízení probíhalo podle arbitrážních pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchod (UNCITRAL) od 23. dubna do 2. května 2001 ve Stockholmu před tříčlenným arbitrážním tribunálem složeným z jednoho německého, jednoho amerického a jednoho českého arbitra. Rozhodčí nález byl vydán dnešního dne. Na jeho základě již byl společnosti CME přiznán nárok na úhradu nákladů právního zastoupení a výdajů spojených s arbitrážním řízením ve výši 1 007 749,81 USD, kterou musí ČR ihned zaplatit. Své vlastní náklady ponese ČR sama. Vydané rozhodnutí je konečné a není proti němu přípustné odvolání. […]

13. 9. 2001, Pioneer, Pioneer Trust obnovuje obchodování
Společnost Pioneer česká investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 13. 9. 2001 bylo obnoveno vydávání a odkupování podílových listů balancovaného fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a. s. – otevřený podílový fond. Všechny transakce, které byly 12. 9. 2001 pozastaveny, budou zpracovány s cenou platnou pro den 13. 9. 2001. Klienti, kteří si budou přát změnit pokyn k transakci, podaný v den pozastavení obchodování, tak mohou učinit v sídle společnosti dne 13. 9. 2001. […]

12. 9. 2001, CME, Omlouvat se nebude ani ČNTS
Praha 12. září 2001 – Vrchní soud v Praze včera zásadně změnil dva rozsudky Městského soudu, původně umožňující publikaci těchto rozsudků formou inzerátů v denících Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá fronta dnes. ČNTS měla žalobcům CET 21 a AQS uhradit náklady tohoto zveřejnění. V odvolacím řízení Vrchní soud vyhověl námitkám ČNTS a nepřiznal žalujícím společnostem právo na omluvu ze strany ČNTS. Stejně jako v případě arbitráže Ronalda Laudera proti České republice nebyl žalující straně přiznán nárok na úhradu nákladů řízení a právního zastoupení. […]

12. 9. 2001, Pioneer, Pioneer Trust pozastavuje obchodování
Pioneer česká investiční společnost, a.s. oznamuje, že od 12. 9. 2001 pozastavuje obchodování, přijímání žádostí o odkup a vydávání podílových listů balancovaného fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond. […]

11. 9. 2001, Pioneer, Globální nástup Pioneer Investments
BOSTON, DUBLIN, MILÁN, MNICHOV, […]

7. 9. 2001, CME, Ronald Lauder nemá důvod k omluvě
Praha 7. září 2001 – Fred T. Klinkhammer dnes odmítl výzvy k omluvě Ronalda S. Laudera České republice, které zazněly z úst Vladimíra Železného a některých českých politiků. Jediné, čeho se R. S. Lauder dopustil, byla snaha chránit svá osobní práva. Jako soukromý americký investor měl k takovému postupu právo podle dohody o vzájemné ochraně investic mezi USA a Českou republikou poté, co „Česká republika porušila svou povinnost zdržet se svévolných a diskriminujících kroků“ proti jeho investicím a společnosti. […]

6. 9. 2001, CME, Městský soud: CET 21 musí vyrovnat dluh vůči ČNTS
Praha 6. září 2001- Městský soud v Praze uložil koncem minulého měsíce platebním rozkazem společnosti CET 21, aby zaplatila společnosti ČNTS v přepočtu více než 177 milionů korun za nevyúčtované a nevrácené finanční zálohy na nákup práv k užití děl (televizních pořadů). ČNTS poskytovala společnosti CET 21 tyto zálohy v různých měnách od listopadu 1998 do května 1999, tedy v době, kdy se ještě na základě Smlouvy o spolupráci mezi oběma firmami podílela na vysílání TV NOVA. Od této smlouvy však v srpnu 1999 společnost CET 21 jednostranně odstoupila. Přijaté zálohy ve výši 4,164 milionu dolarů, 88,4 tisíc marek a 15,553 milionů korun však společnost CET 21 nikdy řádně nezúčtovala a práva k dílům nakoupeným z prostředků ČNTS na ČNTS také nikdy nepřevedla. Pro nesplnění výzvy ČNTS k vrácení příslušné částky do 12. 5. 2000 jí musí CET 21 podle rozhodnutí soudu od následujícího dne uhradit z poskytnutých záloh rovněž úroky z prodlení ve výši 10 % ročně a náklady řízení přesahující částku 1,2 milionu korun. […]

5. 9. 2001, CME, Arbitráž rozhodla ve prospěch České republiky
Hamilton (Bermudy)/Praha 5. září 2001 - Společnost Central European Media Enterprises potvrdila, že v souvislosti s nároky vznesenými Ronaldem S. Lauderem vůči ČR kvůli znehodnocení investice společnosti CME do ČNTS rozhodl mezinárodní arbitrážní tribunál ve prospěch České republiky. Arbitrážní řízení ve sporu o možném porušení vzájemné dohody o ochraně investic mezi USA a ČR probíhalo před tříčlenným arbitrážním tribunálem podle arbitrážních pravidel komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) v Londýně od 5. do 12. března 2001. Arbitrážní nález byl vydán včera. Právním zástupcům R. S. Laudera však dosud nebyl doručen. […]

5. 9. 2001, Winterthur pojišťovna, Pojišťovna Winterthur: Významný nárůst v oblasti životního pojištění
Praha 5. září 2001 - Akciová společnost Winterthur pojišťovna oznámila, že v prvním pololetí 2001 došlo k nárůstu jí předepsaného pojistného v životním pojištění o 93%. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostlo předepsané pojistné v absolutních číslech z 206,5 milionů korun na 398 milionů. V důsledku daňového zvýhodnění životního pojištění vzrostla nová obchodní produkce v tomto segmentu o 131%. Počet uzavřených životních pojistek se v porovnávaném období zvýšil z 35 270 na 47 677. Tato dynamika růstu řadí společnost Winterthur pojišťovna v oblasti životního pojištění mezi pět nejrychleji se rozvíjejících pojišťovacích ústavů. S účinností od 1. září 2001 došlo se souhlasem Ministerstva financí ČR k již dříve ohlášenému převodu smluv týkajících se neživotního pojištění klientů pojišťovny Winterthur na pojišťovnu Kooperativa. Pojišťovna Winterthur se tak od 1. července letošního roku specializuje výhradně na životní pojištění. […]

2. 9. 2001, Svaz minerálních vod, Studie Evropské komise potvrdila výhodnost používání nevratných PET obalů
Praha/Brusel 2. září 2001 - Evropská komise v rámci přípravy novelizace směrnice o obalech a obalových odpadech zpracovala studii nákladů a výhod plynoucích z opakovaného použití a recyklace různých typů obalů a obalových materiálů. Studie konstatuje, že PET obaly jsou nejvhodnějším obalem na nápoje jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Současně konstatuje, že vratné obaly nejsou výhodnější než nevratné PET obaly. Hlavním důvodem je především zjištění, že i na krátké přepravní vzdálenosti je z hlediska životního prostředí užívání vratných skleněných obalů třikrát až čtyřikrát škodlivější. […]

28. 8. 2001, CME, Historický palác Železných zablokován
Praha 28. srpna 2001 – Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil předběžným opatřením akciové společnosti Thunovská, aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v Thunovské ulici číslo 22 na pražské Malé Straně. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory omezil dispozici s těmito nemovitostmi v hodnotě více než 64,6 milionů korun, které před převodem do společnosti Thunovská původně patřily manželům Železným. Vladimír Železný dosud částku 23,35 milionů USD s příslušenstvím, jejíž úhradu mu předepsal amsterodamský arbitrážní tribunál, nezaplatil. Aktuální výše jeho dluhu vůči CME činí 27,731 milionů USD. […]

26. 8. 2001, CME, Rakouský soud považuje rozhodčí nález proti Železnému za vykonatelný
Praha/Salzburg 26. srpna 2001 – Krajský soud v Salzburgu shledal rozsudek amsterodamského arbitrážního tribunálu proti Vladimíru Železnému za vykonatelný na rakouském území. S ohledem na to nechal minulý čtvrtek soudními exekutory zajistit čtyři cenné obrazy, které jsou součástí výstavy „Český kubismus“ v galerii moderního umění Ruppertinum v Salzburgu. Obrazy Emily Filly „Žena s korály“ (1915), „Zátiší s lahví s terpentýnem“ (1914), Bohumila Kubišty „Překážka“ (1913) a Václava Špály „Zátiší“ (1913) byly Železným, zřejmě s cílem vyhnout se splnění finančních závazků vůči CME plynoucích ze sankcí uvalených na něj amsterodamským arbitrážním tribunálem, převedeny do majetku Galerie Zlatá husa. Hodnota zajištěných obrazů se odhaduje na 10 až 20 milionů korun. Zajištěné obrazy mohou až do 7. října 2001, kdy výstava končí, zůstat její součástí. Pokud Železný neuhradí společnosti CME dlužnou částku, která k dnešnímu dni činí včetně sankčního úroku z prodlení více než 27, 725 milionu dolarů, budou po skončení výstavy převzaty do soudní úschovy až do aukce, na níž budou vydraženy s cílem alespoň částečně uspokojit pohledávku CME za Vladimírem Železným. […]

24. 8. 2001, CME, Sídlo Železných v Sibeliově ulici obstaveno
Praha 24. srpna 2001 – Česká justice pokračuje důsledně v zajišťování movitého i nemovitého majetku, z jehož prodeje má být uspokojena pohledávka společnosti CME za Vladimírem Železným v miliardové výši. Kvůli důvodným pochybnostem o charakteru převodů majetku Vladimíra Železného a jeho bývalé ženy Marty nařídil Obvodní soud pro Prahu 6 akciové společnosti Sibeliova předběžným opatřením, aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v Sibeliově ulici v pražských Střešovicích. Hodnota zajištěných nemovitostí se odhaduje na téměř 40 milionů korun. Vladimír Železný tyto nemovitosti i po rozvodu se svou ženou Martou dosud zjevně používá k soukromým účelům. […]

23. 8. 2001, CME, Zlatá husa v Dlouhé obstavena
Praha 23. srpna 2001 – Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil předběžným opatřením akciové společnosti Anser Aureus (lat. Zlatá husa), aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v pražské Dlouhé ulici. Kromě pozemků zde tato společnost vlastní mimo jiné také dům č.p. 616. Zde je mimo kanceláří Vladimíra Železného umístěna také sbírka obrazů, kterou do nadace Železný zřejmě účelově vložil. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory omezil dispozici s nemovitostmi v hodnotě více než 78 milionů korun, které před převodem do společnosti Anser Aureus původně patřily Železnému. Ten dosud částku 23,35 milionů USD s příslušenstvím, k jejíž úhradě byl amsterodamským tribunálem pravomocně odsouzen, nezaplatil. Včetně úroků z prodlení dluží Železný společnosti CME k dnešnímu dni včetně úroků z prodlení více než 27,71 milionů dolarů (http://www.cnts.cz/). […]

14. 8. 2001, CME, Železný není generálním ředitelem
Praha 14. srpna 2001 – Tvrzení Vladimíra Železného o tom, že je dosud ještě stále generálním ředitelem ČNTS s ohledem na neplatné okamžité zrušení jeho pracovního poměru ze strany ČNTS, je nepravdivé. Vyplývá to z rozsudku Městského soudu v Praze z 27. června 2001, v jehož odůvodnění se jednoznačně uvádí, že pracovní poměr Železného k ČNTS vůbec nevznikl a nemohl být tudíž ani okamžitě zrušen. Rozhodnutí ve svém důsledku znamená, že se Železný, který si pracovní smlouvu podepsal sám jako zaměstnanec i zaměstnavatel, nemůže domáhat náhrady ušlého výdělku v řádu desítek milionů korun, jak veřejně tvrdil. Proti rozsudku Městského soudu není odvolání přípustné. […]

10. 8. 2001, Laboratoire Fournier, Společnost Fournier stahuje Cholstat® z českého trhu
Praha 10. srpna 2001 – V souvislosti s výskytem závažné svalové slabosti zejména v případech, kdy byl Cerivastatin užíván v kombinaci s Gemfibrozilem, oznámila před dvěma dny společnost Bayer své rozhodnutí o stažení Cerivastatinu, léku pro snižování cholesterolu, ve všech dostupných dávkováních z trhu. Japonského trhu se stahování netýká, protože na něm Gemfibrozil není dostupný.V návaznosti na tento krok se společnost Fournier, která v České republice tento lék distribuuje pod obchodním názvem Cholstat, rozhodla stáhnout jej z českého trhu. Současně vydala doporučení všem lékařům k ukončení léčby tímto lékem s tím, že nová léčba nemá být zahajována. V této souvislosti zřídila společnost Fournier pro lékaře i pacienty bezplatnou telefonickou informační linku s číslem 0800 31 31 21. […]

3. 8. 2001, CME, U soudu s odvoláním neuspěla ani Železná
Praha 3. srpna 2001 – Odvolací Městský soud v Praze potvrdil původní usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6, který 12. března nařídil předběžné opatření proti bývalé manželce generálního ředitele televize Nova Vladimíra Železného v souvislosti s výkonem rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory. Žalovaná Marta Železná je tak podle Městského soudu povinna zdržet se zcizení nebo zatížení movitých věcí, které jí připadly v rámci rozvodového řízení s Vladimírem Železným. […]

31. 7. 2001, Jim Beam, Jim Beam mezinárodně oceněn
Deerfield/Praha, 31. července 2001 - Americká společnost Jim Beam Brands Worldwide, Inc., výrobce nejprodávanější bourbon whiskey na světě i u nás, zvítězila v nejprestižnější soutěži výrobců alkoholických nápojů - International Distiller of the Year. Obdržela celkem 27 medailí, z toho osm zlatých, dvanáct stříbrných, sedm bronzových a dalších sedm ocenění. Mezi oceněnými byly značky Jim Beam White a Jim Beam Black bourbon whiskey a dále značky Booker's a Baker's bourbon whiskey z kolekce The Small Batch Bourbon Collection, s nimiž se měla možnost česká veřejnost seznámit při březnové návštěvě Freda Noea, zástupce sedmé generace zakladatele značky Jim Beam v Praze. Výsledky soutěže byly oznámeny během nedávného veletrhu Vinexpo 2001 ve francouzském Bordeaux. Vyhlašovatel soutěže, The International Wine and Spirit Competition (IWSC), která je celosvětově nejvýznamnější soutěží vín a alkoholických nápojů, předá ceny na slavnostním večeru v Londýně 30. 10. 2001. IWSC byla založena v roce 1969 a do této soutěže se zapojují nejlepší výrobci alkoholických nápojů ve světě. […]

30. 7. 2001, CME, Další majetek Železného v hodnotě přes 107 milionů korun zablokován
Praha 30. července 2001 - Krajský soud v Brně uložil akciové společnosti Tanzberg Mikulov, kterou podle závěru soudu ovládá Vladimír Železný, povinnost zdržet se zcizení nebo zatížení 644 akcií akciové společnosti Thunovská, 364 akcií akciové společnosti Sibeliova a 64 akcií akciové společnosti Piaristé. Celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 107,2 milionů korun. Krajský soud tak v odvolacím řízení rozhodl ve prospěch společnosti CME Media Enterprises B.V. […]

30. 7. 2001, Wintherhur penzijní fond, Z Vivy do penzijního fondu Winterthur
Praha, 30. července 2001 – Více než 2 300 osob dosud využilo nabídku penzijního fondu Winterthur přejít z likvidovaného penzijního fondu Viva. Nadále probíhají jednání se zaměstnavateli, kteří přispívají na penzijní připojištění svým pracovníkům a poštou přicházejí přihlášky od jednotlivců. Nabídka Winterthuru, která klientům likvidované Vivy umožní pokračovat v systému penzijního připojištění bez finančních ztrát, je prodloužena do konce letošního září. Celkově je počet těch, kteří ji využijí, odhadován na 3-4 tisíce osob. S žádostí o ochranu zájmů účastníků a řešení vzniklé situace se na Asociaci penzijních fondů ČR obrátil na začátku letošního roku likvidátor PF Viva. Na výzvu jako jediný reagoval penzijní fond Winterthur. Podmínkou nabídky je uzavřít smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem právě u PF Winterthur a převést do něj prostředky z účtu u PF Viva. […]

28. 7. 2001, Jim Beam, 10.000 dolarů vyhrála parta kamarádů ze Sokolova
Malá Skála u Turnova 28. července 2001 – Deset tisíc dolarů si dnes ve finále soutěže „Real Friends Challenge“ vybojovala parta kamarádů ze Sokolova. Na palubě Jim Beam Bar Caru v Malé Skále u Turnova se o lákavou cenu utkaly party kamarádů z celé České republiky v disciplinách pool, pinball, air hockey, šipky a minibasketbal. Výherci z předchozích regionálních kol, která během posledního měsíce proběhla v Praze, Českém Brodu, v Karlových Varech a v Doksech u Máchova jezera, tak měli možnost změřit své síly a štěstí v bitvě o dolary. […]

27. 7. 2001, Jim Beam, Regionální TZ: 10.000 dolarů pro partu kamarádů
Malá Skála u Turnova 27. července 2001 – Do Malé Skály u Turnova dnes přijel na rockový festival Benátská noc Jim Beam Bar Car, americký mobilní bar přenesený protentokrát z vlakových kolejí na silnice. Interiér vozu, který je na délku dlouhý téměř čtrnáct metrů a na šířku měří přes čtyři metry, prošel ovšem oproti klasickému vzezření známému z amerických filmů zásadními úpravami. Návštěvníci v něm najdou plně vybavený bourbon bar, ale také spoustu her jako minibasketbal, pool, pinball, air hockey a šipky. Bar Car bude ještě v pátek hledat poslední partu kamarádů, kteří uspějí v soutěžích na jeho palubě a postoupí do celorepublikového sobotního finále, kde mají šanci vyhrát 10.000 USD. […]

20. 7. 2001, Jim Beam, Regionální TZ: Poklad na Máchově jezeře
Doksy 20. července 2001 – K Máchově jezeru na diskotéku Zámek v obci Doksy dnes přijel Jim Beam Bar Car, klasický americký jídelní vůz přenesený protentokrát z vlakových kolejí na silnice. Interiér vozu, který je na délku dlouhý téměř čtrnáct metrů a na šířku měří přes čtyři metry, prošel ovšem oproti klasickému vzezření známému z amerických filmů zásadními úpravami. Návštěvníci v něm najdou plně vybavený bourbon bar, ale také spoustu her jako minibasketbal, pool, pinball, air hockey a šipky. Bar Car bude na diskotéce v Doksech hledat partu kamarádů, kteří uspějí v soutěžích na jeho palubě. Hlavní výherci, kteří se do finále na Malé skále nominují z regionálních kol probíhajících po celé republice, mají šanci vyhrát 10.000 USD. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics