Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1726 - 1750 z 1787

23. 8. 2000, CME, CME se odvolalo proti připravovanému stažení svých akcií z burzovního trhu NASDAQ
Praha 23. srpna 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes oznámila, že se odvolala proti rozhodnutí burzovních orgánů NASDAQ, na jehož základě dnes mělo dojít ke stažení akcií (NASDAQ: CETV) z burzovního trhu. Akcie CME zde tedy budou kótovány beze změny až do ukončení odvolacího řízení. Pokud CME neuspěje, budou její akcie obchodovány i nadále, avšak na mimoburzovním trhu (NASDAQ Bulletin Board). […]

22. 8. 2000, CME, Akcie CME mají být staženy z burzovního trhu NASDAQ
Praha, 22. srpna 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) minulý týden oznámila své hospodářské výsledky. Ukazatel EBITDA, tedy zisk před úroky, daněmi a odpisy, dosáhl 5,8 milionu USD a meziročně se tak zvýšil z 2,9 milionu USD, což představuje zlepšení o 102,6 %. V prvních šesti letošních měsících do 30. 6. 2000 představoval zisk před započtením úroků, daní a odpisů 4,5 milionu USD. Ve srovnatelném období loňského roku vykázala společnost ztrátu 2 miliony USD. V souvislosti s probíhajícím sporem s bývalými partnery CME v České republice zde přišla společnost o veškeré příjmy, které byly generovány zajišťováním služeb pro vysílání TV Nova, čímž v průběhu posledních dvanácti měsíců došlo k dramatickému poklesu ceny akcií. […]

23. 7. 2000, CME, Další soudní prohra CET 21
Praha 23. července 2000 – Nejvyšší soud v Brně rozhodl s konečnou platností o tom, že konkurs na ČNTS na základě návrhu společnosti CET 21, spol. s r.o., nemůže být prohlášen. Potvrdil tak předešlá rozhodnutí nižších soudních instancí, které návrh údajného věřitele zamítly, protože společnost CET 21 nedoložila existenci splatných pohledávek za ČNTS. Po neúspěchu u Krajského obchodního soudu a Vrchního soudu v Praze tedy společnost CET 21 neuspěla ani v dovolacím řízení u Nejvyššího soudu Brně, jehož zamítavé rozhodnutí je definitivní. Žádný další mimořádný opravný prostředek již neexistuje. […]

19. 7. 2000, CME, Veřejnost má právo vědět, co Železný říkal
Praha 19. července 2000 – Městský soud v Praze zamítl svým výrokem v celém rozsahu návrh na vydání předběžného opatření, ve němž se Vladimír Železný domáhal, aby společnosti ČNTS a Donath-Burson-Marsteller přestaly šířit „Kontroverzní výroky Vladimíra Železného z pořadů Volejte řediteli“ v textové podobě, na videokazetách a na internetových stránkách ČNTS na adrese www.cnts.cz. Stejnou žalobou se Železný domáhal ochrany osobnosti a požadoval od obou společností úhradu jednoho milionu korun, které mají ČNTS a DBM uhradit rovným dílem. Tento Železného spor Městský soud v Praze dosud neprojednal. […]

12. 7. 2000, CME, ČNTS podala stížnost na CET 21
Praha 12. července 2000 – Stížnost na CET 21 k Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) spolu s návrhem na odnětí licence k televiznímu vysílání dnes podala Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS). Podnětem k tomuto správnímu kroku byla zpráva včerejší hlavní zpravodajské relace TV NOVA o právě zahájeném správním řízení s TV Prima. To může vést až k odebrání licence. Zpráva naznačila, že krok RRTV souvisí se snahou některých zájmových skupin převést TV Prima americkému podnikateli Ronaldu Lauderovi s tím, že by frekvence TV Prima mohly být rozděleny mezi TV 3 a ČNTS. Zveřejněním nepravdivých informací o tom, že v pozadí zahájeného správního řízení stojí právě ČNTS, došlo k ze strany CET 21 k dalšímu poškození pověsti ČNTS a navíc ke zcela nepřípustnému zásahu do výkonu působnosti RRTV. […]

11. 7. 2000, CME, CET 21 stáhl žalobu na více než 5 miliard Kč
Praha 11. července 2000 – Necelý rok po podání bez jakéhokoliv zdůvodnění vzala společnost CET 21 zpět svou žalobu u Krajského obchodního soudu v Praze proti společnosti ČNTS na zaplacení více než pěti miliard korun včetně úroků z prodlení za tržby z reklam za období od května 1997 do konce roku 1998, na které údajně neměla ČNTS podle CET 21 nárok. Krajský obchodní soud řízení proti ČNTS tedy zastavil a rozhodl o tom, že společnost CET 21 je povinna ČNTS zaplatit téměř tři miliony korun na náhradu nákladů soudního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobu vzala zpět společnost CET 21 lze předpokládat, že se CET 21 proti rozhodnutí KOS o zastavení řízení neodvolá. […]

10. 7. 2000, DBM, Železný se musí omluvit, Bajčan ne
Praha 10. července 2000 – Vrchní soud v Praze rozhodl v odvolacím řízení o tom, že generální ředitel TV NOVA Vladimír Železný se musí omluvit Michalu Donathovi, mediálnímu zástupci CME a ČNTS, za zásah do jeho osobnostních práv. Předmětem žaloby na ochranu osobnosti byla Železného nepravdivá tvrzení, že mediální kampaň proti němu po jeho odvolání z funkcí v ČNTS vede bývalý vysoký funkcionář STB, který rovněž stojí v čele komplotu usilujícího o jeho život. Podle výroku soudu musí být omluva uveřejněna formou placených inzerátů v denících Hospodářské noviny a Blesk. Text omluvy je součástí výroku a nemůže být změněn. Symbolickou náhradu nemajetkové újmy ve výši jedné koruny Vrchní soud žalobci nepřiznal. Proti verdiktu se nelze odvolat. […]

9. 7. 2000, CME, CME: Věci je nutné uvést na pravou míru
Praha 9. července 2000 – Právě před týdnem slíbil Vladimír Železný předložit českým státním orgánům a Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dokument s údajným názvem „Český plán“. Dosud tak však neučinil. V této souvislosti dnes společnost CME potvrdila, že žádný takto nazvaný dokument neexistuje. Podle CME bylo Železného prohlášení z minulé neděle jen další z účelových lží s cílem ještě více zmást českou veřejnost a orgány státní správy. Z oněch tisícovek e-mailů a sdělení odcizených společnosti CME, nyní v držení Vladimíra Železného, bylo Arbitrážnímu tribunálu v Amsterodamu Železným předloženo pouhých pět. Žádný z těchto dokumentů nenese název „Český plán“. Žádný neobsahuje vojenské termíny jako „komando“. Žádný neobsahuje plán na nezákonné uchvácení TV Nova. CME očekává brzké vynesení závěrečného výroku Arbitrážního tribunálu v Amsterodamu. Podle CME se pak ukáže, že Vladimír Železný je člověk, který není loajální ani k České republice ani k nikomu jinému než k sobě. […]

20. 6. 2000, CME, Bez důkazu neobstojí
Praha 15. června 2000 – Společnosti ČNTS a CME vyjádřily svůj údiv nad způsobem, kterým mediální zástupci společnosti CET 21 a jmenovitě Vladimíra Železného informují českou veřejnost. Stejný údiv vyjádřily rovněž nad způsobem, kterým některá česká média tyto účelově zkreslené polopravdivé informace přejímají jako neotřesitelná fakta. Narozdíl od společností ČNTS a CME, které své informace určené veřejnosti dokládají přesnými citacemi nebo celými dokumenty, na něž se odvolávají, předkládá druhá strana často pouze informace o dokumentech v držení Vladimíra Železného, které údajně předložil při arbitrážním řízení v Amsterodamu. […]

14. 6. 2000, CME, ČNTS posílá CET 21 do konkurzu
Praha 14. června 2000 - Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) podala návrh na prohlášení konkursu na společnost CET 21. Podání ČNTS se opírá o skutečnost, že má za držitelem licence pro vysílání TV NOVA pohledávku v částce dosahující 166 milionů korun, aniž by do této částky byly zahrnuty úroky. Společnost CET 21 totiž ani přes řádnou výzvu ČNTS nevrátila zálohy, které jí ČNTS poskytla na úhradu závazků CET 21 vůči společnosti AQS. Tyto závazky vznikly ze smluv mezi CET 21 a AQS o převodu licenčních práv k pořadům v období od listopadu 1998 do května 1999. Úspěch návrhu u Krajského obchodního soudu by byl velmi závažným důvodem, pro který by Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání měla zvážit odebrání televizní licence společnosti CET 21. […]

8. 6. 2000, CME, Železný odvolán po právu
Praha 8. června 2000 – Vrchní soud v Praze zamítl včera s konečnou platností žalobu společnosti CET 21 proti ČNTS, kterou se domáhala vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ČNTS z 19. dubna loňského roku, na níž byl Vladimír Železný pro hrubé porušování svých statutárních povinností odvolán z funkce jednatele a generálního ředitele ČNTS. Vrchní soud tak potvrdil správnost původního rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze, který v prvoinstančním řízení již 22. listopadu 1999 zamítl žalobu společnosti CET 21. Vrchní soud tedy zároveň potvrdil, že odvolání Železného bylo v souladu s platnou právní úpravou. Rozhodnutí Vrchního soudu je konečné a rozsudek nabude právní moci dnem doručení. […]

24. 5. 2000, CME, Ukradené dokumenty Železnému nepomůžou
Praha 24. května 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes oznámila, že holandský soud 17. května potvrdil své dřívější rozhodnutí, že holandští právní zástupci Vladimíra Železného nemají právo zadržovat či používat dokumenty ze záznamového média odcizeného CME. Holandský soud tak rozhodl na základě zákona na ochranu duševního vlastnictví, podle kterého nesmí Železný ani jeho právní zástupci disponovat ukradenými dokumenty bez povolení CME. Počítačový disk CME obsahoval mimo jiné i pět dokumentů, které Železný, a nikoliv CME, předložil v důkazním řízení arbitrážnímu tribunálu v Amsterodamu. Tam probíhá arbitráž vyvolaná společností CME kvůli závažnému porušování Železného smluvních závazků vůči CME. […]

16. 5. 2000, CME, Železný znovu zmanipuloval Radu
Praha 16. května 2000 – CME v plném rozsahu odmítá obvinění, která dnes byla uvedena v tiskové zprávě Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. CME a Vladimír Železný, kteří se nedávno zúčastnili slyšení před mezinárodním arbitrážním tribunálem v Amsterodamu, jsou v záležitostech sporu vázáni mlčenlivostí. Přesto jsou tvrzení uváděná v této souvislosti lživá. Rada se znovu nechala Vladimírem Železným zmanipulovat, aniž by vyslechla názory druhé strany. CME považuje dnešní tiskovou zprávu Rady za jasný důkaz její předpojatosti a neprůhlednosti jejího postupu. […]

4. 5. 2000, CME, Exkluzivitu vztahů CET 21 a ČNTS potvrdil soud
Praha 4. května 2000 - Exkluzivita obchodních vztahů mezi ČNTS a CET 21 byla potvrzena v celém rozsahu. Rozhodl o tom dnes Krajský obchodní soud v Praze, když vyhověl žádosti ČNTS o potvrzení platnosti smlouvy o spolupráci při zajišťování Servisu pro televizní vysílání uzavřené mezi společnostmi CET 21 a ČNTS. Podle tohoto rozhodnutí musí CET 21 vysílat program televize NOVA výlučně ve spolupráci se svou smluvní servisní organizací ČNTS. Dnešní rozhodnutí soudu považuje ČNTS za významný mezník ve vývoji celého sporu. Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME, vyzval společnost CET 21, aby okamžitě obnovila obchodní vztahy s ČNTS. […]

28. 4. 2000, CME, Arbitráž CME - Železný do finále
Praha/Amsterodam 28. dubna 2000 – Závěrečné slyšení ve sporu mezi společností CME a Vladimírem Železným bude zítra zahájeno před Arbitrážním tribunálem v Amsterodamu. Předmětem sporu je porušení podmínek kupní smlouvy mezi CME a Železným o odkupu 5,8 % obchodního podílu ve společnosti ČNTS. V této souvislosti společnost CME rovněž usiluje o přiznání nároku na náhradu škody, kterou jí Železný svým postupem v rozporu s touto smlouvou způsobil. Arbitrážní jednání plánované na šest dní skončí 5. května. Konečné rozhodnutí tribunálu závazné pro obě strany se očekává koncem května. […]

18. 4. 2000, CME, „Chyťte zloděje!“
Praha 18. dubna 2000 - Právě dva dny před prvním výročím zahájení sporu mezi CME a Vladimírem Železným potvrdil Arbitrážní tribunál se sídlem v Amsterodamu svůj arbitrážní nález z 10. listopadu 1999. Ten nařizoval Vladimíru Železnému „nepodílet se přímo či nepřímo jménem svým ani jménem jiné osoby bez ohledu na funkci (vyjma jako vlastník menšího než 5% podílu), sám nebo ve spojení s žádnou jinou osobou, za úplatu nebo bezúplatně, na žádném úkonu, kterým by vykonával nebo kterým by se účastnil nebo by měl jakýkoliv finanční nebo jiný podíl na činnosti, která se výrazně shoduje nebo která konkuruje televiznímu nebo rozhlasovému vysílání či službám poskytovaným pro rozhlasové a televizní vysílání provozované v České republice společnostmi CME a ČNTS nebo jinou společností přidruženou k CME". Dále bylo Vladimíru Železnému nařízeno „nepobízet zaměstnance ČNTS k tomu, aby odešli ze společnosti ČNTS, ani tak nečinit prostřednictvím dalších osob". Vladimíru Železnému bylo znovu uloženo „ukončit veškerou účast na činnostech týkajících se TV Prima a vzdát se jakéhokoliv majetkového podílu ve společnosti Beseda". Navíc tribunál potvrdil svůj předběžný názor, že Železný své smluvní závazky vůči CME skutečně porušil. […]

17. 4. 2000, CME, Svůj postoj ve sporu CME versus Železný tribunál nezměnil
Praha 17. dubna 2000 — Agentura Technika PR dnes informovala o rozhodnutí arbitrážního tribunálu v Amsterodamu ve sporu mezi CME a Vladimírem Železným. Tyto informace jsou vytržené z kontextu a neodrážejí skutečný stav věci. Tribunál naopak potvrdil svůj názor, že Vladimír Železný fakticky porušil své smluvní závazky vůči CME. Arbitři setrvali na svém rozhodnutí, které Železnému zakazuje podílet se přímo či nepřímo na jakýchkoli konkurenčních činnostech ve vztahu k ČNTS. Arbitrážní tribunál změnil své rozhodnutí pouze v jediném ohledu. Na základě tvrzení Vladimíra Železného, že již údajně CET 21 neovládá, rozhodla arbitráž, že tedy zřejmě nemůže zajistit, aby CET 21 znovu navázala svůj exkluzivní smluvní vztah s ČNTS. Závěrečné slyšení ohledně žádosti CME o náhradu škody v souvislosti s porušením závazků Železného bude zahájeno 29. dubna 2000 a potrvá šest dní. Konečný verdikt má být vynesen do konce května. […]

14. 4. 2000, CME, MTG dostalo ještě šanci
Stockholm/Londýn/Praha 14. dubna 2000 – Odvolací soud ve Stockholmu poskytl společnosti Modern Times Group (MTG) poslední příležitost pro doplnění jejího stanoviska v současném sporu o vysílací práva z hokejového mistrovství světa. Podání musí být předloženo v pondělí 17. dubna nejpozději ve 12:00 hod. k odvolacímu soudu ve Stockholmu. Soud pak rozhodne o žádosti ČNTS o vydání předběžného opatření s cílem zabránit MTG v jednání s jinými zájemci na využití vysílacích práv bez účasti ČNTS, která je v současné době jejich držitelem. […]

28. 3. 2000, CME, Hokej bude!
Praha 28. března 2000 – Česká nezávislá televizní společnost (ČTNS) reagovala vstřícně na veřejné prohlášení generální ředitelky TV Prima Kateřiny Fričové z minulého týdne. Ta informovala veřejnost, že díky zájmu sponzorů má Prima k dispozici dostatek prostředků pro pokrytí nákladů vysílacích práv živých přenosů z mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2000. […]

20. 3. 2000, CME, Hokej na Radě!
Praha 20. března 2000 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ve svém tiskovém prohlášení z 16. března 2000 podle všeho záměrně nepravdivě informovala Českou tiskovou kancelář. Ve svém prohlášení k inzerátům ČNTS z minulého týdne totiž Rada uvádí, že zadavatelé inzerátu záměrně klamou veřejnost, když údajně tvrdí, že Rada může divákům umožnit sledování hokejového mistrovství. Žádné takové tvrzení se ale v inzerátu neobjevuje. Rada tak znovu dala najevo svou neobjektivitu a podjatost, když Českou tiskovou kancelář informovala o něčem, co není pravda. […]

16. 3. 2000, CME, Česká republika čelí další arbitrážní žalobě
Praha/Amsterodam 16. března 2000 – Nizozemská společnost CME Czech Republic B.V. dnes oznámila, že zahájila arbitrážní řízení proti České republice. Právě tato společnost vlastní 99% podíl v ČNTS. Stejně jako v případě arbitráže, kterou proti ČR vede Ronald Lauder, otevřela CME arbitrážní spor s Českou republikou na základě smlouvy o ochraně investic uzavřené mezi ČR a Nizozemím. […]

3. 1. 2000, CME, CME a Lauder: Šance na úspěch se zvýšily
Praha/Londýn/New York 3. ledna 2000 – Své vyhlídky na úspěch v mezinárodních arbitrážních sporech hodnotí jejich zahraniční účastníci společnost CME a její majoritní akcionář Ronald Lauder optimističtěji než kdykoliv předtím. Valná hromada CET 21 konaná za nezvyklých bezpečnostních opatření dnes totiž schválila zvýšení základního jmění v této společnosti podle schématu schváleného Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání před vánočními svátky. Podle názoru zástupců CME se tak znovu potvrdilo nespravedlivé zacházení se zahraničním investorem. […]

15. 12. 1999, CME, Akcie CME s novým symbolem
Hamilton (Bermudy)/Praha 15. prosince 1999 – Sloučené akcie společnosti Central European Media Enterprises jsou od dnešního dne na americké elektronické burze NASDAQ obchodovány pod novým dočasným symbolem „CETVD“. Sloučení akcií v poměru 8:1 schválila včera valná hromada společnosti. Žádný návrh na odkoupení většího množství akcií CME nebyl valné hromadě předložen. Ruský mediální magnát Vladimír Gusinskij se valné hromady na Bermudách nezúčastnil. Veškeré návrhy předložené valné hromadě byly schváleny většinou hlasů. […]

14. 12. 1999, CME, Valná hromada CME schválila sloučení akcií
Hamilton (Bermudy)/Praha 14. prosince 1999 – Valná hromada společnosti Central European Media Enterprises dnes schválila návrh na sloučení akcií společnosti CME v poměru 1 nová akcie ku 8 starým. Akcie CME kotované na americké elektronické burze NASDAQ pod zkratkou CETV budou tedy obchodovány i nadále. Veškeré návrhy předložené valné hromadě byly schváleny většinou hlasů. Žádné další návrhy mimo ohlášenou agendu jednání nebyly předloženy k diskusi. […]

30. 11. 1999, CME, Pravé podpisy v nepravý čas
Praha 30. listopadu 1999 – Odborný posudek soudního znalce prokázal, že nejméně sedm smluv mezi ČNTS a CET 21 vykazuje takové znaky, které opravňovaly ČNTS k podání trestního oznámení k Policii ČR pro podezření ze spáchání trestných činů zneužívání informací v obchodním styku, poškozování cizích práv a porušování povinností při správě cizího majetku. Podezření se mimo jiné opírá o výrok soudního znalce, ze kterého lze dovodit, že dotčené smlouvy byly uzavřeny v jiném období než naznačuje na smlouvách uvedené datum jejich vzniku s cílem znevýhodnit ČNTS ve vzájemném vztahu s CET 21. Hlavními podezřelými jsou kromě Vladimíra Železného, bývalého jednatele a generálního ředitele ČNTS, také Vladimír Venclík a Josef Alan jako jednatelé CET 21 v období údajného uzavření smluv. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics