Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1726 - 1750 z 1757

2. 11. 1999, CME, Spor CME versus Železný výjimečně ve Švédsku
Praha/Stockholm 2. listopadu 1999 - Předběžné arbitrážní slyšení ve sporu společnosti CME a Vladimíra Železného dnes proběhlo ve Stockholmu. Místo jednání zvolili rozhodci ad hoc se souhlasem účastníků sporu. Nicméně je podle smlouvy pravidelným místem konání arbitrážních jednání holandský Amsterodam. Rozhodčí tribunál tvoří Pierre A. Karrer (CH) nominovaný CME, Pavel Dobiáš (CZ) na návrh Vladimíra Železného a předseda, vybraný rozhodci obou stran, Kaj Hobér (S). […]

13. 10. 1999, CME, Železný skutečně porušil zákon
Praha 13. října 1999 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil 6. října České nezávislé televizní společnosti (ČNTS) ve správním řízení pokutu ve výši jednoho milionu korun za stanovení různých cenových podmínek pro sponzorování časomíry na TV NOVA. ÚOHS tak potvrdil, že došlo ke zneužití monopolního postavení TV NOVA a ke zvýhodnění zadavatele reklamy na minerální vodu Korunní. Úřad přijal rozhodnutí o uložení pokuty i přesto, že ČNTS doložila, že existence smluv a z jejich realizace plynoucí poškozování jiných soutěžitelů bylo způsobeno bezprecedentním zneužitím pravomocí bývalého jednatele a generálního ředitele ČNTS Vladimíra Železného. Společnost ČNTS se proti rozhodnutí ÚOHS v zákonem stanoveném termínu odvolala. […]

5. 10. 1999, CME, Železný nerespektuje nařízení mezinárodního arbitrážního soudu
Praha 5. října 1999 – Společnost CME Media Enterprises B.V. dnes oznámila, že Vladimír Železný porušil nařízení mezinárodního arbitrážního soudu, aby zaplatil 190 tisíc dolarů jako podíl na nákladech arbitrážního řízení, které proti němu vede CME. […]

29. 9. 1999, CME, K fúzi mezi CME a SBS nedojde
Praha 29. září 1999 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. včera oznámila uzavření vzájemné dohody se společností SBS Broadcasting o ukončení jednání o možném sloučení obou společností, k němuž mělo dojít koncem roku. SBS zaplatí CME za odstoupení od smlouvy částku 8,25 milionů dolarů. […]

20. 9. 1999, CME, Železný hlasovat nesmí!
Praha 20. září 1999 – Krajský obchodní soud v Praze nařídil v pátek předběžné opatření, kterým ukládá Vladimíru Železnému jednoznačnou povinnost zdržet se hlasování o navyšování základního jmění na zítřejší valné hromadě společnosti CET 21 ve prospěch jiného subjektu. Zákaz hlasovat se týká dosud nepřevzatého Železného závazku k novému vkladu do společnosti ve výši šesti milionů korun. Tím soud prakticky zabránil nekontrolovanému převodu licence na vysílání TV NOVA na jiný subjekt, o který se Železný po svém odvolání z funkce generálního ředitele a jednatele ČNTS zjevně pokoušel. […]

9. 9. 1999, CME, Na 215 lidí přišlo o práci Česká lekce zahraničním investorům
Praha 9. září 1999 - Česká nezávislá televizní společnost dnes oznámila spolu se CME, svým majoritním vlastníkem, že s okamžitou platností zastavuje veškeré technické a produkční aktivity. Tento krok je reakcí na opakované odmítnutí Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání zabývat se zjevným porušováním licenčních podmínek k vysílání TV NOVA ze strany CET 21 a Vladimíra Železného. Ukončení pracovního poměru 215 pracovníků ČNTS se odehrává důsledně v souladu s ustanoveními zákoníku práce. […]

2. 9. 1999, CME, Smírné řešení sporu o TV NOVA v dohledu
Praha 2. září 1999 – V souvislosti s právě probíhajícím navýšením základního jmění společnosti CET 21 navrhla společnost CME, majoritní vlastník ČNTS, smírné řešení sporu o TV NOVA. Podle usnesení valné hromady CET 21 z 23. 8. 1999 se má navýšit její základní jmění o deset milionů Kč. V prvním kole upisování převzali závazky k novému vkladu všichni stávající společníci CET 21 s výjimkou Vladimíra Železného a České spořitelny. Společnost CME, jako společník CET 21, nabídla, že zbývající částku 6,125 mil. Kč upíše v plné výši. Tímto peněžitým vkladem by došlo k navýšení jejího podílu v CET 21 na 61,5 % a tudíž k vyřešení stávajícího sporu. […]

1. 9. 1999, CME, Spor s ČR povede za Ronalda S. Laudera bývalý právní poradce prezidenta Clintona
Praha 1. září 1999 – Podle části II, článku 5, Rozhodčích pravidel komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) dnes jmenoval Ronald S. Lauder bývalého právního poradce amerického prezidenta Clintona Lloyda N. Cutlera rozhodcem ve sporu s Českou republikou. Podle pravidel UNCITRAL každá strana sporu jmenuje jednoho rozhodce, kteří pak zvolí třetího. Ten pak bude předsedat rozhodčímu tribunálu. Česká republika musí podle článku 7 pravidel UNCITRAL jmenovat rozhodce za českou stranu do 30 dnů. Pokud tak neučiní, může žalobce požádat o ustanovení tohoto rozhodce za ČR Mezinárodní středisko pro vypořádávání investičních sporů (ICSID) prostřednictvím svého generálního tajemníka. […]

31. 8. 1999, CME, Důvodné pochybnosti o podílu Železného v CET 21
Praha 31. srpna 1999 – ČNTS a její majoritní vlastník CME dnes soudní žalobou zpochybnila, nejen skutečnost zda je Vladimír Železný majoritním vlastníkem (60 %) CET 21, ale zda vůbec právoplatně vlastní obchodní podíl (16,67 %) v této společnosti. Určovací žaloba byla podána zejména s ohledem na navýšení základního jmění ve společnosti CET 21 o 10 milionů Kč. Pokud by Železný totiž vahou svého ČNTS zpochybňovaného podílu prosadil mezi společníky dosud neznámou osobu či společnost, mohlo by dojít ke zcela nekontrolovatelnému převodu licence na vysílání TV NOVA na subjekt, který nebyl součástí licenčního řízení. […]

23. 8. 1999, CME, Ronald S. Lauder se domáhá ochrany svých investic
New York/Praha, 23. srpna 1999 – Na základě bilaterální dohody o vzájemné ochraně investic mezi USA a Českou republikou dnes formálně zahájil Ronald S. Lauder, bývalý velvyslanec USA v Rakousku, arbitrážní řízení vůči České republice na ochranu svých majetkových práv. Tato dohoda byla podepsána v říjnu 1991při státní návštěvě prezidenta Václava Havla v Bílém domě. Mimo jiné upravuje rovněž podporu amerických investic v České republice tím, že výslovně definuje ochranné mechanizmy proti nespravedlivému a diskriminačnímu zacházení. […]

18. 8. 1999, CME, CME kritizuje Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
Praha, 18. srpna 1999 – Společnost CME, 99% vlastník ČNTS, vyjádřila hluboké znepokojení nad nedodržováním spravedlivého postupu českých úřadů při projednávání porušování různých českých zákonů ze strany CET 21 a Vladimíra Železného. Zejména neochota Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dodržovat české mediální zákony a vykonávat právní odpovědnost tím, že zasáhne proti CET 21 a Vladimíru Železnému, vážně poškodila zájmy CME. Kritika se týká rovněž českých policejních a vyšetřovacích orgánů, které nebyly za období delší než tři měsíce schopny poskytnout jakékoliv hmatatelné výsledky při vyšetřování řady dobře zdokumentovaných trestných činů Vladimíra Železného včetně porušování autorských práv. […]

17. 8. 1999, CME, Železný již nesmí disponovat se svým majetkem
Praha 17. srpna 1999 – Na základě předložených listin vydal Krajský obchodní soud v Praze na návrh CME (CME Media Enterprises B.V.) předběžné opatření, které zakazuje Vladimíru Železnému nakládat se svým majetkem. Při jeho nařízení vzal soud v úvahu zejména reálnou obavu z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí mezinárodní arbitráže v Amsterdamu v souvislosti s hrubým porušením Železného smluvních závazků vůči CME. Železný se totiž zavázal, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy o prodeji 100% akcií společnosti Nova-Consulting, která držela v ČNTS podíl ve výši 5,8%, vrátí CME již vyplacenou částku ve výši USD 23,350.000 navýšenou o pětiprocentní úrok. Právě vzhledem k výši této částky soud vydal předběžné opatření č.j. Nc 1107/99. […]

16. 7. 1999, CME, Železného pravdu notářský zápis nepotvrdil
Praha 16. července 1999 – Notářský zápis z 1. července 1999 potvrzuje, že Vladimír Železný opravdu formálně převedl svůj šedesátiprocentní obchodní podíl v CET 21 na akciovou společnost MEF Media, a.s. Ze zápisu z mimořádné valné hromady CET 21 jednoznačně vyplývá, že tvrzení Železného i jeho mediálních zástupců, že o převodu pouze uvažuje, byla od samého počátku nepravdivá a zavádějící. Pro převod hlasoval sám Železný prostřednictvím svého právního zástupce jako jediný z podílníků CET 21. Na oprávněnou námitku zástupce CEDC, že Vladimír Železný není právoplatným podílníkem CET 21, nevzala valná hromada zřetel. […]

13. 7. 1999, CME, O exkluzivitě vztahu mezi ČNTS a CET 21 již není pochyb
Praha 13. července 1999 – Společnost CME/ČNTS dnes zveřejnila dokument, podle kterého je vztah mezi CEDC/CME a CET 21 exkluzivní již od 5. února 1993. Dokument „Základní struktura nového českého komerčního televizního subjektu“ podepsali zástupci obou žadatelů o licenci, prof. Josef Alan za CET 21 a L. H. Fertig za CEDC. Teprve na základě tohoto dokumentu vydala Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o čtyři dny později licenci na celoplošné vysílání na bývalém českém televizním okruhu F1. Součástí podepsaného dokumentu je výslovný závazek CET 21, že „nemá oprávnění provádět vysílání bez přímé účasti CEDC.“ […]

1. 7. 1999, CME, Železný se zbavuje svého podílu v CET 21
Praha 1. července 1999 – Dnes, krátce po dvanácté hodině Vladimír Železný převedl svůj údajný obchodní podíl ve společnosti CET 21 ve výši 60 % na akciovou společnost MEF Holding. Na dnešní valné hromadě CET 21 si převod odsouhlasil sám Vladimír Železný prostřednictvím svého zástupce bez souhlasu ostatních společníků. Zástupce společnosti CME v této souvislosti poukázal na neplatnost valné hromady CET 21. Pokus o převod podléhá ze zákona schválení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta však převod obchodních podílů od Železného společníků, kterým měl údajně získat v CET 21 majoritu, dosud nechválila. […]

29. 6. 1999, CME, ČNTS potvrdila svůj postup vůči Železnému
Praha 29. června 1999 – Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) potvrdila podání žádostí o přešetření na Městské státní zastupitelství v Praze, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 a na Ministerstvo financí ČR s cílem přešetření postupu Vladimíra Železného jak ve funkci generálního ředitele ČNTS, tak jeho postupu při plnění jeho daňových povinností jako fyzické osoby. […]

23. 6. 1999, CME, V čím zájmu je ovládnutí českého komerčního televizního trhu?
Praha, 23. června 1999 – Společnost CME dnes poskytla zástupcům sdělovacích prostředků další nálezy z forenzního šetření, které probíhá v ČNTS. Plán ovládnutí českého komerčního trhu prostřednictvím televizních stanic Nova a Prima byl postaven na úpravě programového schématu obou komerčních televizních kanálů tak, aby přímo konkurovaly ČT1 a ČT2. Významnou roli v tomto záměru měla sehrát programová akviziční společnost AQS, jejíž aktivity garantoval Železný majetkem ČNTS, což bylo mimo jiné jedním z hlavních důvodů jeho odvolání. Předložené materiály dokumentují majetkové vztahy v akciových společnostech Beseda Holding a Beseda Praha a zájmy Vladimíra Železného v nich. Významnou roli v celém plánu zřejmě sehrála Investiční a Poštovní banka, která se v aktivitách skupiny společností kolem skupiny „Beseda“ výrazně finančně angažovala. […]

20. 6. 1999, CME, Železné nervy českých internetových „hackerů“
Praha 20. června 1999 - Názorový souboj české internetové veřejnosti na dění kolem nejúspěšnější české komerční televize vyvrcholil tento víkend dalším útokem českých „hackerů“ na oficiální internetovou stránku ČNTS na adrese www.cnts.cz. Po jejich zásahu „zvítězila“ v on-line hlasování o zdánlivé roli Vladimíra Železného v současně probíhající kauze TV NOVA jednoznačně položka „dokonalý manipulátor“ s celkovým počtem 31 055 hlasů. „Příklad hodný následování“ získal 11 194 hlasy, „spolehlivý partner“ 8 778 hlasů a „poctivý podnikatel“ 7 698 hlasů. V kategorii „budoucí politická hvězda“ hlasovalo 66 účastníků ankety. K položce „ochránce české televizní kultury“ se kladně vyjádřilo 25 hlasujících. V jeden měsíc a čtyři dny trvající internetové anketě se podle stavu elektronických počítadel zúčastnilo 58 816 hlasujících. […]

14. 6. 1999, CME, ČNTS je výhradním dodavatelem služeb pro CET 21
Praha 14. června 1999 – Česká nezávislá televizní společnost dnes s odvoláním na článek 10.8 platné Společenské smlouvy ČNTS znovu potvrdila, že je výhradním dodavatelem služeb pro držitele licence na vysílání televize NOVA společnost CET 21. Ta se v předmětném článku smlouvy zavazuje nesvěřit licenci ani žádné jiné právo s ní spojené do užívání jiné právnické nebo fyzické osoby. Podle tohoto ustanovení by jakákoliv dohoda o takto vzniklém právním vztahu byla neplatná. Porušení tohoto závazku ze strany CET 21 s sebou nese smluvní pokutu ve výši dvojnásobku hodnoty jejího vkladu, tedy 96 milionů korun. […]

6. 6. 1999, CME, Po Železném potopa?
Praha 6. června 1999 – V souladu s programem schváleným společností CET 21 zařadila do sobotního vysílání Česká nezávislá televizní společnost pořad Volejte řediteli. V něm se v křesle ředitele objevil nově jmenovaný generální ředitel ČNTS Jan Vávra. Společnost CET 21 vysílání několik sekund po jeho zahájení přerušila a nahradila jej titulkem, že jde o pirátské vysílání. Učinila tak, aniž by shlédla obsah pořadu, který přesně dodržel schválený formát, který TV NOVA vždy měla využívat pouze k propagaci vlastní stanice a nikoliv k prosazování mocenských a jiných zájmů majoritního vlastníka licence. S výjimkou šesti sobot, kdy Vladimír Železný již nebyl ve funkci, pořad vždy moderoval generální ředitel ČNTS a mělo tomu tak být i v sobotu. Železný tedy sám porušil vlastní tvrzení, že jde o osobnostní pořad generálního ředitele, poněvadž takovou funkci nemá a v CET 21 je jen jedním z jednatelů. […]

4. 6. 1999, CME, Etický panel TV NOVA
Praha 4. června 1999 – V souvislosti se jmenováním Jana Vávry, šéfredaktora zpravodajství TV NOVA, do funkce generálního ředitele České nezávislé televizní společnosti dnes předložil Fred Klinkhammer svůj návrh na zajištění objektivnosti a vyváženosti zpravodajských a publicistických pořadů TV NOVA. Pětičlenný etický panel by měl v budoucnosti rozhodovat o stížnostech, které by mohly vzniknout v souvislosti s vysíláním této největší české komerční televizní stanice. Návrh CME předpokládá, že jednoho z členů panelu navrhne Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, dva jmenuje ČNTS, z toho jednoho na návrh zaměstnanců, a dva jmenuje CET 21. […]

1. 6. 1999, DBM, Donath žaluje Bajčana
Praha 1. června 1999 – Michal Donath rozhodně odmítá tvrzení, která s odvoláním na informace poskytnuté Romanem Bajčanem uveřejnil na své titulní straně dnešní Blesk. Čest a profesionální pověst svou i firmy, v jejímž čele stojí, bude hájit před soudem. […]

28. 5. 1999, CME, Pokus o ovlivnění obsahu zpravodajství TV NOVA
Praha 28. května 1999 –Vladimír Železný se včera ve večerních hodinách pokusil, v rozporu s podmínkami licence pro televizní vysílání a dobrým mravem, prostřednictvím dalšího jednatele společnosti CET 21, Dr. Aleše Rozehnala, o hrubý zásah do nezávislosti zpravodajství TV NOVA. Příčinou snahy o cenzuru obsahu zpravodajské relace byl obsah tiskové konference, kterou včera v budově ČNTS-TV NOVA uspořádala společnost CME. Na ní předložila české veřejnosti mimo jiné další důkazy o porušování statutárních povinností bývalého generálního ředitele a exjednatele společnosti ČNTS v souvislosti s nezákonnou reklamou na minerální vodu Korunní v pořadu „Volejte řediteli“, pro jehož obsah se Železný vystavuje ze strany Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání společnost CET 21 dalšímu správnímu řízení na odnětí licence. Na základě Železného příkazu Rozehnal písemně zakázal „odvysílání připravované zpravodajské reportáže k tématu tiskové konference ČNTS s r.o. … .“ Zpravodajská směna TV NOVA vedena snahou veřejnost objektivně informovat reportáž odvysílala. […]

27. 5. 1999, CME, Korunní tunel
Praha 27. května 1999 – Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel společnosti Central European Media Enterprises Ltd. dnes odhalil další skutečnosti o porušování statutárních povinností Vladimíra Železného, bývalého generálního ředitele a jednatele společnosti ČNTS. Podle předložených dokladů Železný zneužíval své postavení a pravomoci, které mu udělili akcionáři ČNTS včetně CME, které v ČNTS vlastní 99% podíl, k realizaci masivní reklamní kampaně na propagaci výrobku společnosti v níž sám vlastnil 60% podíl. Tím se Vladimír Železný dopustil porušení svých právních závazků vůči ČNTS a způsobil tak této společnosti škody ve výši 69,6 mil. Kč. Smluvní servisní partner společnosti CET 21 se na Železném domáhá úhrady škody soudní cestou. […]

9. 5. 1999, CME, Železný se pokusil zmanipulovat Radu
Praha 9. května, 1999 – Experti, kteří na základě žádosti CME provádějí forenzní šetření v České nezávislé televizní společnosti (ČNTS), zajistili data z pevného disku počítače Vladimíra Železného. Jejich analýzou bylo mimo jiné zjištěno, že se snažil získat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání pro to, aby jemu a společnosti CET 21 pomohla při jednání s ČNTS. Jednoduše řečeno, požádal o tajné zvýhodnění svých vlastních sobeckých zájmů před zájmy CME a ČNTS. Ve své žádosti z 3. března 1999 adresované Radě Železný tvrdí: „Mimořádně významné pro nás je, abychom formulované zásady obdrželi v podobě samostatného sdělení Rady, jako odpověď na náš dotaz. Rádi bychom totiž toto stanovisko užili při našich jednáních se smluvními partnery, aniž bychom jim sdělovali některé další vnitřní záležitosti naší společnosti.“ Dále pak píše: „Považujeme tuto formu spolupráce s regulačním orgánem v podobě předběžného dotazu a odborné konzultace za mimořádně vhodnou a rádi bychom ji i nadále uplatňovali.“ Vladimír Železný pak v návaznosti na svou žádost obdržel od předsedy Rady Josefa Josefíka dopis z 15. března 1999, jehož text podle dostupných forenzních důkazů z pevného disku Železného počítače zřejmě napsal sám Železný. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics